It nijste nûmer:

Jiergong 81 (2019) | 1/2

Oer 'Fryske frijheid'

  Ynhâld

Jelte Olthof

  Foaropwurd 1

Oebele Vries

  Hoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid 3-14

Jelte Olthof

  Fries en vrij in revolutietijd 15-30

Goffe Jensma

  Vrijheid als innerlijke deugd. De paradox van de 'Fries vrijheid' in de negentiende eeuw 31-53

Eric Hoekstra

  Wij Joden, eh Friezen, knielen alleen voor God 54-62

Kees Draaisma

  Hoe herdenken we Caspar de Robles in 2026? De hardnekkigheid van wetenschappelijke consensus 63-94

Auteurs 95


Eardere nûmers

Jiergong 81 | 2019
nûmer 1/2: Oer 'Fryske frijheid'

Jiergong 80 | 2018
nûmer 3/4: Aspekten fan Fryske literatuer
nûmer 1/2

Jiergong 79 | 2017
nûmer 3/4: 1666: De Ingelske fuery op Flylân en Skylge
nûmer 1/2

Jiergong 78 | 2016
nûmer 3/4: Fryske literatuer, oars!
nûmer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jiergong 77 | 2015
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 76 | 2014
nûmer 4
nûmer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nûmer 1

Jiergong 75 | 2013
nûmer 3/4: 175 jier Fries Godgeleerd Gezelschap
nûmer 1/2: famylje-argyf Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jiergong 74 | 2012
nûmer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nûmer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jiergong 73 | 2011
nûmer 3/4
nûmer 1/2: Piter Jelles Troelstra

Jiergong 72 | 2010
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 71 | 2009
nûmer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nûmer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

 

Sykje yn It Beaken