Skip to main content

Kust- en tijgebieten as multydissiplinêr ûndersyksûnderwerp

Dr. Simon Halink oan it wurd.

Dr. Simon Halink oan it wurd.

Kust- en tijgebieten binne lânskippen fan betsjutting, dêr't de perspektiven fan wyldernis en kultuer neistinoar besteane. Om dat te bestudearjen, moat it benadere wurde as in multydissiplinêr ûndersyksûnderwerp, troch de eagen fan fûgels en minsken út it ferline en yn in dielde taal. 

Dat is it útgongspunt fan 'Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning the coastal and tidal area as a cross-disciplinary research topic', in trijedaagse workshop dy't dizze wike holden wurdt op Skylge. It is organisearre troch dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA (Fryske Akademy), yn oparbeidzjen mei prof. Theunis Piersma fan BirdEyes/ NIOZ (Ljouwert/ Texel). De gearkomste is mooglik makke troch de KNAW Early Career Partnership fan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, dy't yn 2023 takend wie oan dr. IJssennagger-van der Pluijm. 

De dielnimmers fertelle oer de relevante ûntjouwings yn harren wurkfjild as it giet om kust- en tijgebieten, wêr't de útdagings lizze en hokker kennis fan nut wêze kin foar oare wittenskiplike dissiplines. Oan de workshop dogge ûndersikers mei op it mêd fan skiednis, natuurwittenskippen en frisistyk, mar ek professionals út bygelyks de kultuersektor.

It doel fan de workshop is om ta te wurkjen nei in white paper (wytboek), mei ojektive relevante ynformaasje, wêryn't de kust- en tijgebieten formulearre en teoretisearre wurde yn in dielde taal, as in multydissiplinêr ûndersyksûnderwerp.


Sprekkers

De útnûge sprekkers binne:

Prof. Dr. Charles Foster (University of Oxford) 
Professor at the Faculty of Law and prize-winning author. 
Being a Beast and Being Human are two of his most remarkable publications. His work focuses both on the natural world and on the question of humans in the natural world.

Dr. Mans Schepers (University of Groningen)
Assistant-professor focusing on the complex interaction between people and the natural environment, especially in the coastal area.

Dr. Heleen van Londen (University of Amsterdam/Waddenacademie) 
Landscape archaeology, heritage, and archaeological heritage management.

Dr. Simon Halink (Fryske Akademy) 
Cultural historian specialized in the comparative study and the historical development of small national communities, such as Friesland, Iceland and the Faroe Islands.

Johan van de Gronden MA (Director of BirdEyes/author)
Philosophical perspectives on the intricate nexus between culture and nature.

Dr. Arjan Conijn (University of Groningen) 
Post-Doc researcher focusing on the interaction between people and water.

Jorris Kingma BA
Research master student Classical Medieval and Early Modern Studies. Specialising in Environmental History and Medieval Studies.

Dr. Wietske Prummel (University of Groningen)
Zooarchaeologist specialized in bird remains in the coastal area.

Dr. Martin Segschneider (Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung)
Head of department Coastal and Maritime archaeology.

Dr. Ing. Clemens Driessen (Wageningen University)
Assistant-Professor Cultural Geography. Researches nature as deeply cultural.

Dr. Eveline de Smalen (Rachel Carson Centre for Environment and Society at the Ludwig-Maximilians Universität München)
Researcher in Environmental Humanities, working at the intersection of nature conservation and arts and culture.

Jeroen Wiersma MA (University of Groningen)
Researcher specialized in Landscape- and Agricultural History.

 

Mear ynformaasje