Skip to main content

Nijsberjochten

okt

12

Yn de Twadde Keamer wurdt op tongersdeitemiddei 12 oktober 2023 in rûnetafelpetear holden oangeande de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer.

Mear lêze

okt

09

Yn Café Neushoorn is troch Marc van Oostendorp en Anne Merkuur it nije Frisistyk.nl én Frisistyk.frl presintearre. Skriuwe jo mei?

Mear lêze

okt

02

85 jier Fryske Akademy: it Genealogysk Wurkferbân organisearret, yn ‘e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer de skiednis fan Jirnsum.

Mear lêze

sep

28

Histoarysk taalkundige dr. Alex Kerkhof jout op 7 oktober in lêzing yn it ramt fan it Weekend van de Wetenschap: 'Waar komt 'Tsiis' vandaan?'

Mear lêze

sep

25

Dat nije sprekkers Frysk prate kinne, betsjut net automatysk dat sy de taal ek brûke. Dat konkludearje Kircher, Kutlu en Vellinga nei wiidweidich ûndersyk.

Mear lêze