Spring naar hoofd-inhoud

ANBI-status

 

Stichting Fryske Akademy is bij de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 ingeschreven als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting dient rechtstreeks het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Door deze ANBI-status kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

 

Statutaire naam

STIFTING FRYSKE AKADEMY
 

Fiscaal nummer

0028.96.436
 

ANBI-status

Ja
 

Kontaktgegevens

Bezoekers: Doelestrjitte 8, 8911 DX  Ljouwert
Post: Postbus 54, 8900 AB Ljouwert
Telefoon (receptie): (058) 213 14 14
E-mail (algemeen): fa@fryske-akademy.nl
KvK-nummer: 41000640 (Stifting Fryske Akademy)
IBAN-nummer: NL30RABO0130549681 (Rabobank) / NL32INGB0000923369 (ING)
 

Missy

Als toekomstgerichte netwerkinstelling doet, deelt en faciliteert de Fryske Akademy wetenschappelijk onderzoek naar de Friese casus in internationaal en multidisciplinair perspectief. Dit betreft zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De focus ligt daarbij op het Fries, de meertalige samenleving, regionale geschiedenis in internationaal perspectief, minderheidstalen en -culturen en ontwikkeling van digitale infrastructuren – het liefst in dwarsverband en in comparatief perspectief.

Een klein instituut met grote ambitie en een nog groter netwerk: ús Fryske Akademy is een inspirerende uitwisselingsplaats voor wetenschappelijke kennis. Een uitzonderlijke ‘onderzoeksoase’ waar, door staf en gasten, open wetenschap met impact wordt bedreven. Als onderzoeksinstituut, voortkomend uit de maatschappij, hebben wij een voorrechtspositie, die we optimaal benutten. We doen dit vanuit de overtuiging dat we de mienskip het beste kunnen dienen door op hoog academisch niveau onderzoek te doen.

Met multidisciplinair onderzoek levert de Fryske Akademy vernieuwende bijdragen aan het internationale wetenschappelijke discours, draagt de Fryske Akademy bij aan het academische klimaat in Leeuwarden en Fryslân, en genereert inspirerende fundamentele en toepasbare kennis voor en over de samenleving. De Fryske Akademy werkt vanuit sterk engagement met Fryslân en de Friezen, met oog voor maatschappelijke impact, aan wetenschap op niveau.
 

Doelstelling

De doelstellingen van de Fryske Akademy voor de periode 2022-2027 zijn gericht op profilering, acquisitie, samenwerking en organisatieontwikkeling. Ze staan uitgebreid beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2022-2027.

  • Ons profileringsdoel is dat wij onze bekendheid en herkenbaarheid merkbaar vergroot hebben. Wij doen dat door ons onderzoek van wetenschappelijke kwaliteit en met maatschappelijke relevantie.
  • Ons doel op aquisitiegebied is dat projectwerving en -uitvoering en het aantrekken van talenten kernactiviteiten zijn waaraan iedereen bijdraagt vanuit zijn eigen rol. Creativiteit, samenwerking en leiderschap op alle niveaus worden hierbij gestimuleerd.
  • Het samenwerkingsdoel is om zowel intern als extern, inhoudelijk als op andere vlakken, samenwerken als modus operandi te hebben. We streven er naar de banden met externe partners aan te halen vanuit vertrouwen in onze eigen agenda, en ons werk actief te delen met iedereen die daar belang bij heeft.
  • De organisatieontwikkelingsdoelstelling is om het instituut door te ontwikkelen naar een stabiele maar flexibele netwerkorganisatie. In 2027 willen we meetbaar meer diversiteit hebben in ons personeelsbestand dan in 2020. Daarvoor is een inspirerende, stimulerende en veilige werkomgeving van belang, sociale veiligheid heeft daarbij de aandacht.
     

Bestuur

De Fryske Akademy is een zelfstandige stichting, gevestigd in Leeuwarden. De stichting wordt bestuurd door een Directeur-Bestuurder met onderzoekstaak, die de eindverantwoordelijkheid draagt. Een Raad van Toezicht met zowel bestuurlijke als wetenschappelijke leden, houdt toezicht op het beleid van de directeur. Sinds 1990 is de FA gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Meer informatie vindt u op de websitepagina Bestuur en Organisatie.

 

Beloningsbeleid

De stichting 'Stifting Fryske Akademy' volgt voor al haar medewerkers een beloningsbeleid conform de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). De directiebeloning is gebaseerd op dezelfde CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij een vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering en - uitsluitend - de werkelijk gemaakte onkosten declareren die daarmee samenhangen. De vacatievergoeding is niet hoger dan de vergoeding per vergadering zoals vastgesteld in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissie.