Spring naar hoofd-inhoud

Stichting Frysk Akademyfûns

 

Het Frysk Akademyfûns is op 19 juli 1968 opgericht om gelden bij elkaar te brengen met als doel Fries wetenschappelijk werk in de breedste zin te stimuleren. Daaronder wordt ook het bevorderen van een redelijke huisvesting op het gebied van gebouwen en onroerend goed van de Fryske Akademy verstaan. Het Frysk Akademyfûns staat als rechtspersoon los van de stichting Fryske Akademy en het vermogen wordt gevormd door o.m. donaties, schenkingen en nalatenschappen. Met ingang van september 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

  • Drs. H. ten Hoeve, voorzitter
  • J.W. Petter, secretaris / penningmeester
  • Mr. H. Ph. Breuker
  • Mw. F. de Jong-Krap
  • Mw. Mr. M. Geertsema

E-mail: faf@fryskakademyfuns.nl
Meer informatie: www.fryskakademyfuns.nl