Skip to main content

Lânboukundich Wurkferbân

Oersjoch fan eardere aktiviteiten

Freed 20 oktober 2023: 
Lêzing Simon Oosting 'De rol van vee in duurzame voedselsystemen' (ferslach en presintaasje)

Freed 27 maaie 2023:
Ekskurzje nei it melkfeebedriuw fan maatskip Haytema yn Koudum (ferslach).

Freed 3 febrewaris 2023:
Lêzing deputearre Friso Douwstra, 'De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?” 14.00 oere yn it Fries Landbouwmuseum, Ljouwert. (útnûging

Freed 2 desimber 2022: 
Lêzing ing. Lubbert van Dellen MAB RB 'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Een benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentiepositie'. (útnûgingferslach, presintaasje)

Freed 18 novimber 2022: 
Lêzing Petra Berkhout: 'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood Sector. Benadering vanuit de wetenschap'.(útnûgingferslachpresintaasje)

Freed 18 febrewaris 2022
Nationaal Strategisch Plan (NSP), de vertaalslag van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) naar ons land en de link naar de landbouwparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Lêzing troch Petra BerkhoutSjoch hjir foar de video fan de presintaasje (YouTube).

Freed 12 novimber 2021:
Weromsjen mar mei moed de takomst yn 'e mjitte', lêzing troch Dam Jaarsma, earder lânboufoarljochter. Lokaasje: Fries Landbouwmuseum, Ljouwert (Goutum). Sjoch hjir foar in ferslach (yn PDF)

Freed 17 jannewaris 2020:
Hoe sjogge jonge boeren har takomst? Lêzing fan Eke Folkerts fan de Friese Agrarische Jongeren. Lokaasje: Frysk Lânboumuseum, Ljouwert (Goutum). Sjoch hjir foar in ferslach (yn pdf).

Freed 16 maart 2018: 
Rûnlieding Dairy Campus, oanfang: 14.00 oere.  

Freed 19 jannewaris 2018: 
Fryslân as kennishub yn in wrâld fol ierappels. Lokaasje: Histoarysk Sintrum Ljouwert. Sjoch hjir foar utnûgingsbrief en ferslach (yn pdf).

Freed 24 novimber 2017: 
Natuerynklusive lânbou, kânsen foar Fryslân, debat mei Jan Huitema en Cor Kwakernaak. Lokaasje: De Koperen Tún, Ljouwert. Sjoch hjir foar utnûgingsbrief en ferslach (yn pdf).

Freed 10 maart 2017: 
Lêzing fan Cees Meijles, projektlieder Friese Grondstoffenagenda oer sirkulêre lânbou.

Freed 20 jannewaris 2017: 
Presintaasje mei rûnlieding yn it Ljouwerter universitêr ynstitút Wetsus troch wittenskiplik direkteur prof.dr.ir. Cees Buisman. Lês hjir it ferslach (PDF) fan de gearkomste by Wetsus.

Freed 4 novimber 2016: 
Een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid? Lêzing troch ir. Monique Remmers, ôfdielingshaad Gemeenschappelijk Landbouwbeleid fan it Ministearje fan Ekonomyske Saken.

Freed 29 april 2016
Weidevogelbeheer op een modern landbouwbedrijf. Lêzing troch feehâlder Reyer den Hartog op syn melkfeebedriuw yn Kollum mei oanslútend in ekskurzje. Lês hjir in ferslach fan Dirk van der Meulen

Freed 26 febrewaris 2016
Boeren na de klimaatakkoorden van Parijs. Lêzing fan prof. Pier Vellinga, pensjonearre heechlearaar klimaatûntwikkeling. Lês hjir in ferslach fan 'e Leeuwarder Courant (27 febrewaris 2016).

Freed 20 maart 2015: 
Biologisch, wat kunnen we ermee? Lêzing fan Jan Arend Schulp, emeritus-dosint gastronomy fan 'e Stenden Hogeschool yn Ljouwert. Lês hjir in ferslach fan 'e lêzing.

Freed 7 novimber 2014: 
Trends in de samenleving. Lêzing fan D. Tamminga fan Garyp. Lês hjir in ferslach fan 'e lêzing.

 

Sjoch hjir foar in oersjoch fan resinte aktiviteiten fan it Lânboukundich Wurkferbân >>