Spring naar hoofd-inhoud

Fryske Akademy en University College Leeuwarden (UCL)

Samen met 14 andere kennisinstlelingen werkt de Fryske Akademy mee aan de oprichting van het University College Leeuwarden (UCL) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit UCL heeft in januari 2016 de eerdere University Campus Fryslân (UCF) opgevolgd en de Graduate School overgenomen.

Op 24 juni 2016 heeft de Fryske Akademy het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) mee ondertekend voor de samenwerking met het UCL bij de verdere ontwikkeling van het University College. De Fryske Akademy kan een rol spelen in het bacheloronderwijs van het UCL en tegelijkertijd worden betrokken bij de masteropleiding en de oprichting van een internationaal expertisecentrum op het gebied van meertaligheid. Het promovendiprogramma biedt evenzeer kansen voor meer onderzoek aan de Fryske Akademy.

 

Promotietrajecten

Een bijzondere onderwijstaak van de Akademy is het huisvesten en begeleiden van promovendi. Op dit moment zijn er 8 promovendi gestationeerd op de Akademy. Wij zetten ons actief in voor het aantrekken van jonge promovendi via NWO, de UCL en Europese geldstromen en streven ernaar om elk jaar minstens twee promovendi of postdocs aan te trekken.

 

Bijzondere leerstoelen

De Fryske Akademy verzorgt met bijzondere leerstoelen in Leiden en Amsterdam universitair onderzoek en onderwijs op het gebied van de frisistiek en de regionale geschiedenis.

 

Rijksuniversiteit Groningen

De Fryske Akademy biedt een bijzonder hoogleraarschap in Groningen:

  • Een bijzonder hoogleraar Friesland in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800): prof.dr. Hanno Brand (sûnt 2017).

 

Universiteit Leiden

De Fryske Akademy houdt één bijzondere hoogleraarschap aan de Leidse universiteit in stand:

  • Een bijzonder hoogleraar voor de middeleeuwse geschiedenis van de Friese landen: prof.dr. Hans Mol (sinds 2003).

Het bijzonder hoogleraarschap voor de Friese taal- en letterkunde, in het bijzonder voor het Oudfries, is na de pensionering van prof.dr. Rolf Bremmer Jr in 2017 niet voorgezet.

 

Universiteit van Amsterdam

De Akademy heeft afgesproken met de Universiteit van Amsterdam (UvA) om daar binnen de leerstoel Germaanse talen het Fries een plek te geven.

  • De bijzondere leerstoel Friese taalkunde blijft bestaan maar wordt niet bezet. In plaats daarvan draagt de Fryske Akademy bij aan de leerstoel Germaanse taalkunde, in het bijzonder van de Duitse, Scandinavische en Friese talen, die wordt bezet door prof.dr. Arjen Versloot.
  • Verder verzorgt de Akademy aan de UvA colleges Oudfries en modern Fries.

 

Scriptieprijs van de Fryske Akademy

De Fryske Akademy heeft een tweejaarlijkse prijs voor het beste scriptieonderzoek op het gebied van de Friese taal en cultuur. De Skripsjepriis werd ingesteld bij het vijftigjarig bestaan van de Fryske Akademy in 1988, met als doel om studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen aan te moedigen hun onderzoek op Friese thema's te richten. De prijs is een bedrag van 1000 (duizend) euro.

De eerstvolgende Skripsjepriis wordt uitgereikt op Akademydei 2018.

 

Gastcolleges

Medewerkers van de Akademy geven af en toe gastcolleges aan universiteiten en hogescholen.

  • Heeft u belangstelling voor een lezing of een gastcollege van een van onze wetenschappers? U kunt hier op zoek naar een van onze medewerkers. Of neem voor inlichtingen contact op met de communicatieafdeling.

 

Foto slider: Jean-Pierre Jans