Spring naar hoofd-inhoud

De Vrije Fries blikt terug op LF2018

Zojuist verschenen is het 99ste nummer van het jaarboek De Vrije Fries, met speciale aandacht voor het afgelopen Culturele Hoofdstadjaar Leeuwarden-Ljouwert 2018.

Een drietal essays reflecteert op het fenomeen van regionale identiteit na het Culturele Hoofdstadjaar 2018: Tymen Peverelli en Milou van Hout over Friese stadsfestivals in Leeuwarden, Bert Looper over LF2018 in het licht van identiteitsvorming en een beschouwing van de eerste LF2018-directeur Oeds Westerhof.

Daarnaast is er een bijdrage van Jonathan Israel, die op 8 mei 2018 een lezing in Tresoar hield met als titel: 'Friesland and the Rise of Democratic Republicanism in the Western World (1572-1795)'. Alpita de Jong kaart aan hoe de niet-Friese objecten in de verzameling oudheden van Joost Halbertsma uit het Fries Museum en het collectieve geheugen werden verbannen.

Verder zijn er bijdragen van Hilda Amsing en Linda Greveling over de Franeker Anna Maria van Schurmanschool, van Evert Kramer en Gilles de  Langen over oudheidkundige Jan Zijlstra en een boekbespreking door Jorrit Huizinga.

De Vrije Fries is een uitgave van het Fries Genootschap en de Fryske Akademy.