Spring naar hoofd-inhoud

Mannen uit Boarnsterhim gezocht

Voor een groot onderzoek is de Fryske Akademy nog op zoek naar Friestalige families uit de vroegere gemeente Boarnsterhim. Wij doen onderzoek naar taalverandering over meerdere generaties, en daarom zoeken wij in het bijzonder drie generaties mannen uit één familie: pake, heit en zoon.

Wij doen onderzoek naar taalverandering in het Fries en in het Nederlands in Fryslân. Omdat we willen weten hoe die twee talen zich in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, nemen wij drie generaties van één familie op.

Wij zoeken voor de opnamen mensen die in de vroegere gemeente Boarnsterhim wonen. Dat zijn de plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Tsienzerbuorren, Warstiens, Warten en Wergea. Wij zijn vooral nog op zoek naar drie generaties mannen uit dezelfde familie: pake, heit en zoon. Maar drie generaties vrouwen (beppe, mem en dochter) zijn ook welkom!

Heeft u met uw familieleden belangstelling om mee te doen aan ons onderzoek? Neem contact op met Marjoleine Sloos, projectleider van het onderzoek: msloos@fryske-akademy.nl, of bel met de Fryske Akademy: (058) 213 14 14.

Zie ook: