Spring naar hoofd-inhoud
Boerenbedrijf Albada aan het Tsjamkedykje in Balk, anno 1996. Privécollectie familie Albada

Economische clusters

Als vele regio’s in Europa worstelt Fryslân met complexe opgaven. Overheden zoeken samen met bedrijven en kennisinstellingen naar antwoorden op de uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals bevolkingskrimp, globalisering en duurzaamheid. Een belangrijk beleidsterrein betreft regionale economie. Op dit domein wil de Fryske Akademy met het thema Economische clusters (1870-heden) een bijdrage leveren.

Kennis van het verleden is belangrijk voor strategische visies en beleidsprogramma’s. De geschiedwetenschap biedt zicht op continuïteit en verandering, waardoor beleid beter kan aansluiten op lange termijn ontwikkelingen. Historisch inzicht helpt bij het (h)erkennen van kwaliteiten in de regio, zoals het vermogen tot leren in regionaal-economische netwerken. Tenslotte leert het verleden wat wel en niet heeft gewerkt, zodat de haalbaarheid van beleidsopties beter ingeschat kan worden.

Dit thema raakt aan het interdisciplinaire veld van regional studies. Theorievorming uit dit veld, gericht op onder andere geografisch geconcentreerde netwerken (clusters), inspireren het historische onderzoek. Om zicht te krijgen op de unieke en generieke kenmerken van de Friese economie vindt systematisch vergelijking plaats met andere regio’s in Nederland en Europa. Onderzoeksresultaten zullen naast beleid gerelateerde rapportages verschijnen in artikelen die een bijdrage leveren aan historisch-wetenschappelijke debatten over planning en economische ontwikkeling. Daarnaast zal met publicaties en via lezing & debat een bijdrage geleverd worden aan discussies over regionaal-economisch beleid. 

 

Onderzoeksdoelen

Tot en met 2020 en in samenwerking met externe partners willen we met het thema Economische clusters het volgende bereiken:

  • Versterken en vernieuwen van de agrarische en regionaal-economische geschiedenis met behulp van de casus Fryslân (in vergelijkend perspectief);
  • Synthetische monografie over de agrofoodsector in Fryslân van 1870 tot heden;
  • Methodologische ontwikkeling van een praktijkgeoriënteerde beleidsgeschiedenis;
  • Bijdragen aan economisch beleidsvorming ten behoeve van krimpregio’s;
  • Aangaan van samenwerkingsrelaties met het interdisciplinaire veld van regional studies.

 

Jubileumkeuring in Oudkerk, 1976. Privécollectie familie Reitsma uit Driesum

Lopende projecten

  • De Friese Agri&Food sector – landbouw, voedselverwerkende en ondersteunende bedrijven – staat voor grote uitdagingen. Enerzijds dient de sector zich staande te houden op de wereldmarkt. Anderzijds vraagt de burger en consument om duurzamer voedselproductie. Doel van het meerjarenproject Leren in de Friese Agri & Food (2017-2021) is betrouwbare cijfers en analyse te bieden, kansen en bedreigingen voor de Agri&Food te identificeren en methode voor regionaal onderzoek te ontwikkelen.
  • In het meerjarenproject De economische vitaliteit van Noordoost-Fryslân (2015-2019) wordt regionale ontwikkeling op een kwantitatieve en kwalitatieve wijze geanalyseerd. Tot en met 2019 verschijnt jaarlijks een ‘economische vitaliteitsscan’ die zicht geeft op de relatief sterke sectoren van de regionale economie. In een aanpalend promotieonderzoek worden de effecten van beleid onderzocht en een vergelijking getrokken met rurale regio’s in Vlaanderen en Oostenrijk.
  • Andere projecten die onder dit thema vallen, leggen de nadruk op het agrofoodcluster in Fryslân. Het koepelproject Friese bedrijfsgeschiedenis (2016-2017) onderzoekt bijvoorbeeld hoe kennisgedreven innovatie in deze sector samenhangt met regionale kennisnetwerken.
  • Twee afgeronde projecten betreffen De boer hij investeerde voort en Learning in the Frisian dairy industry. Deze en toekomstige projecten moeten resulteren in een synthetische studie over de ontwikkeling van de agrofoodsector in Fryslân.