Spring naar hoofd-inhoud

Telefoon
058-234 71 05

Mail
ovries@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Vries, dr. O. (Oebele)

gastonderzoeker (honorary research fellow)

Telefoon
058-234 71 05

Mail
ovries@fryske-akademy.nl

Onderzoeksoutput
pure.knaw.nl

Specialismen

Oudfries, middeleeuwse geschiedenis

 

Projekten

Oudfries (gastonderzoeker)

 

Biografie

Oebele Vries (Westergeest, 1947) studeerde geschiedenis met bijvak Oudfries aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar hij in 1986 promoveerde. Van 1974 tot 1978 was hij als onderzoeker in dienst van ZWO gedetacheerd bij eerst het Frysk Ynstitút van de RUG (uitgave Oudfriese oorkonden) en daarna het Instituut voor Geschiedenis van de RUG (project Bureaucratisering. Ambtenaren en openbaar bestuur in Nederland). In 1978 volgde aanstelling tot wetenschappelijk medewerker/universitair docent voor Oudfries (later ook Friese geschiedenis) bij het Frysk Ynstitút/Opleiding Friese Taal en Cultuur, ook weer aan de RUG (tot pensionering in 2012). Daarna gastonderzoeker, eerst nog bij de Opleiding Friese Taal en Cultuur en sinds 2014 bij de Fryske Akademy.

Publicaties van zijn hand zijn verschenen op het terrein van de Nederlandse en vooral Friese geschiedenis (in het bijzonder over de late middeleeuwen en de 16de eeuw, maar ook over later tijd), de Oudfriese filologie en de Friese rechtsgeschiedenis.

In 2009 kreeg hij voor zijn hele oeuvre de Joast Halbertsmapriis van de provincie Fryslân toegekend.

 

Publicaties (selectie)

Vries, O. (2023). In ekstremist út Westergeast. Jan Bartele Vries, syn libbensgong, syn tinkwrâld. De Gordyk: Bornmeer.

Vries, O. (2021). Ferdban. Oudfriese oorkonden en hun verhaal. Gorredijk: Noordboek / Leeuwarden: Fryske Akademy.

Vries, O. (2016). Oudfriese Oorkonden: Vijfde deel. Gorredijk: Bornmeer / Leeuwarden: Fryske Akademy.

Vries, O. (2015). Frisonica libertas: Frisian freedom as an instance of medieval liberty, Journal of Medieval History, 41, 229-248.

Vries, O. (2014). Thet is ac londriucht. Landrechte und Landrecht im mittelalterlichen Friesland. In R.H. Bremmer Jr., S. Laker & O. Vries (Eds.), Directions for Old Frisian Philology (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73; Estrikken 96) (pp. 571-587). Amsterdam-New York: Rodopi.

Vries, O. (2012). De ‘stemmen’ in Oostergo en Westergo, de pre-landsheerlijke staten van Friesland. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 15, 60-82.

Vries, O. (2012). De taal van recht en vrijheid. Studies over middeleeuws Friesland. Gorredijk: Bornmeer.

Vries, O. (2009). Bernardus Bucho Aytta van Swichum. Vorstendienaar in priesterhabijt. Gorredijk: Bornmeer.

Vries, O. (2008). Boer Gerben Feitsma. Portret van een Friese NSB-burgemeester. Gorredijk: Bornmeer.

Vries, O. (2007). Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering. Leeuwarden-Utrecht: Steven Sterk.

Munske, H.H., Århammar, N., Faltings, V.F., Hoekstra, J.F. , Vries, O., Walker, A.G.H., & Wilts, O. (Eds.) (2001). Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Vries, O., Hempenius-van Dijk, B.S., Nieuwland, P., & Baks, P. (1999). De Heeren van den Raede. Biografieën en groepspor­tret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811. Hilversum: Verloren / Leeuwarden: Ryksargyf.

Vries, O. (1997). From Old Frisian to Dutch: the elimination of Frisian as a written language in the sixteenth century. In B. Synak & T. Wicherkiewicz (Eds.), Language minorities and minority languages in the changing Europe. Procee­dings of the 6th International Conference on Minority Languages, Gdańsk, 1-5 July, 1996 (pp. 239-244). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Vries, O. (1993). Naar ploeg en koestal vluchtte Uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). Ljouwert: Fryske Akademy.

Vries, O. (1990). Het strafkamp voor Nederlanders in Wilhelmshaven. Dagboek en herinneringen, januari-mei 1945. Assen: Servo.

Vries, O. (1986). Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid. Dissertation, University of Groningen. Leeuwarden: De Tille.

Vries, O. (1977). Oudfriese Oorkonden. Deel IV (Oudfriese Taal- en Rechts­bronnen 14). 's-Gravenha­ge: Martinus Nijhoff.

Vries, O. (1977). ‘Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordneder­landse ambtenaar in de tijd van het Ancien Régime’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 90, 328-349.

Vries, O. (1973). ‘De Vrijzinnig-Democratische Bond als factor in de Nederlandse politiek (1917-1933)’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 88, 444-469.