Skip to main content

Meiwurkers

ûndersyksmeiwurker en ynformaasjespesjalist

Mear lêze

projektlieder HisGIS en ûndersiker midsiuwske skiednis

Mear lêze

projektlieder en histoarikus

Mear lêze

projektlieder Aldfrysk

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

direkteur-bestjoerder ad interim

Mear lêze

senior ûndersiker en lid managementteam

Mear lêze

leksikograaf en taalkundich ûndersiker

Mear lêze