Skip to main content

Professionals dy’t harren dwaande hâlde mei streektaalbelied, akademisy dy’t taalsosjologysk of taalkundich ûndersyk dogge en taalleafhawwers kinne harren hert ophelje by de 13de streektaalkonferinsje fan de SND dy’t holden wurdt op freed 8 juny by Tresoar. It tema is de sin en ûnsin fan taal- en dialektpromoasje. De organisaasje is yn hannen fan de Fryske Akademy yn 'e mande mei de Afûk.

Oanslutend is der op sneon 9 juny 'Taalstreken' in dei fol kultuer yn de streektalen fan Nederlân yn it Talepaviljoen en de Taletún.

  Wannear: freed 8 juny en sneon 9 juny 2018
  Wêr: Tresoar, it Talepaviljoen en de Taletún, Ljouwert
  Tagong: freed: € 20,00 (ynklusyf kofje/tee, lunch en buorrel); sneon: fergees
  Opjefte: allinne needsaaklik foar freed 8 juny, klik hjir
  Kontakt:
  klik hjir om te mailen

    

Programma streektaalkonferinsje

Deifoarsitter: Lutz Jacobi
Taal: alle presintaasjes binne yn it Nederlânsk, útsein dy fan Wikitongues, dy is yn it Ingelsk.

09.45Ynrin mei kofje en tee
10.15Iepening troch Hans van de Velde / SND

10.30

10.55

Taaladvies en de onderdrukking van variatie (Marten van der Meulen)

Het hernieuwde taalvariatiebeleid van de Taalunie (Eefje Boef)

11.20Koarte kofje/teeskoft

11.35


12.00

Dialect, mag het nog? Dialectpromotie in Vlaanderen (Veronique De Tier en Geert Dehaes)

Wikitongues: Sustaining Every Language In the World (Kristen Tcherneshoff en Daniel Bogre Udell)
12.30

Lunsj

13.30

13.55

14.20

Taalpromotie in Fryslân (Nienke Jet de Vries)

Vijftig jaar promotie van het Stellingwerfs, en meer! (Henk Bloemhoff)

De invloed van Praat mar Frysk op Facebookfrysk (Lysbeth Jongbloed-Faber)

14.45

Kofje/teeskoft

15.15

Praat mar Frysk: Best practices en de meerwaarde van verbinden en delen (Mirjam Vellinga)

15.40

Panelpetearen:

'Het jonge kind: beleid, activiteiten en materiaal' - mei Sytske de Boer (SFBO Fryslân), Jan Germs (Hús fan de Taol), Veronique De Tier (Universiteit Gent) en Gunther De Vogelaer (Universiteit Münster)

'Cultuur zoals muziek en toneel in streektalen' - mei Albert Bartelds (IJsselacademie), Geert Dehaes (be.brusseleir), Henk Scholte (Huis van de Groninger Cultuur) en Jos Swanenberg (Erfgoed Brabant/Universiteit Tilburg)

16.30

Hapke en drankje yn Talepaviljoen MeM