Spring naar hoofd-inhoud

Taalkundig Werkverband

Het Taalkundig Werkverband (Taalkundich Wurkferbân) wil mensen met belangstelling voor de taalkundige bestudering van het Fries ‒ zowel amateur-taalkundigen als taalkundigen van professie ‒ samenbrengen, om zo de beoefening van de Friese taalkunde te stimuleren.

Het gaat daarbij om het Fries in al zijn fasen ‒ Oud-, Mid- en Nieuwfries en de overgangen daartussen ‒ en om het Fries in breder geografisch verband: het Oost- en Noordfries, de Westerlauwers Friese dialecten, met inbegrip van de Fries-Hollandse mengdialecten en het zogenaamde 'Interferentiefries', en de Nederlandse dialecten op een Fries substraat (van vooral West-Friesland en Noord-Groningen).

Sinds 2006 organiseert het werkverband de Dag van de Friese Taalkunde, volgens het mal van de Taalkunde in Nederland-dag (TIN-dag). Werden de sprekers voorheen uitgenodigd, nu wordt er gewerkt met een oproep voor lezingen, waarop taalkundigen kunnen reageren. Deze dag wordt eenmaal per jaar, in het najaar, gehouden (behalve in de jaren dat er een Fries Filologencongres plaatsvindt).

 

Oprichtingsjaar

1979 (als voortzetting van het eerdere Taelkundich Wurkforbân)

 

Bestuur en contact

    Voorzitter: Siebren Dyk (e-mail)
    Secretaris: Willem Visser (e-mail)
    Leden: Eric Hoekstra, Rolf H. Bremmer Jr

 

Jaarverslagen