Spring naar hoofd-inhoud

Lezing Anne Hielke Lemstra over familiegeschiedenis in Luxwoude

Anne Hielke Lemstra

De Fryske Akademy bestaat 85 jaar. Het Genealogisch Werkverband van de Fryske Akademy organiseert daarom, samen met de Fryske Rie foar Heraldyk, een middag over Luxwouder familiegeschiedenis. Op zaterdag 25 november houdt genealoog Anne Hielke Lemstra in dorpshuis ‘t Trefpunt in Luxwoude een lezing over de familie Luxwolda en aanverwante families, tot circa 1875. Heraut Jelle Terluin van de Fryske Rie foar Heraldyk komt langs om te vertellen over de vlag en het wapen van Luxwoude. De lezing begint om 13:30 uur, de toegang is gratis.

 

De Luxwolda's

Anne Hielke Lemstra gaat in zijn lezing in op het onderzoek dat hij deed naar de geschiedenis van de familie Luxwolda en enkele gerelateerde families. De herkomst van die familie is, logischerwijs, het dorpje Luxwoude in Opsterland. Het dorp zelf en de voormalige grietenij Aengwirden mogen dan klein zijn, maar de overgeleverde bronnen geven ruimschoots inzicht in deze (kleine) familie.

Generaties lang waren de Luxwolda’s betrokken bij de turfwinning in de streek. Oudere generaties van de familie zijn te vinden in het nabije Aengwirden, terwijl latere generaties zich vestigden in onder meer Langezwaag en Gorredijk.

Een artikel dat Lemstra schreef naar aanleiding van zijn onderzoek, verschijnt binnenkort in het nieuwe Genealogysk Jierboek, dat sinds 1951 wordt uitgegeven door de Fryske Akademy en onder redactie staat van leden van het Genealogysk Wurkferbân. Het jaarboek bevat genealogische bijdragen, zoals kwartierstaten, parentelen en andere reconstructies van familierelaties uit vroegere tijden, en een overzicht van wapenregistraties door het heraldisch college Fryske Rie foar Heraldyk.

Speciaal voor de lezing van Lemstra openen de dorpshistorici van Luxwoude de deuren van hun archief, dat gehuisvest is in dorpshuis ‘t Trefpunt, waar ook de lezing wordt gehouden.

 

Over Anne Hielke Lemstra

Anne Hielke Lemstra (1967) is sinds 2006 redactielid van het Genealogysk Jierboek. Ook was hij voorzitter van het Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy.

Op de lagere school was Lemstra al bezig met archiefonderzoek. In 2002 resulteerde dat in een publicatie over een familie Lemstra in het Genealogysk Jierboek. Dat ging niet over zijn eigen familie, maar over een kleine familie die de familienaam heeft ontleend aan hun plaats van herkomst: Lemmer.

In 2015 schreef hij het boek 200 jaar Schirm mode Lemmer & Emmeloord, over de geschiedenis van zeven generaties kleermakers, vanaf oprichter Valentijn Schirm in 1815 tot de huidige generatie. Ook leverde Lemstra een bijdrage aan Tussen Zijlroede en Lijnbaan (2008), een boek over de geschiedenis van een van de weinig overgeleverde achttiende-eeuwse panden in Lemmer.

 

Over de Fryske Akademy

De Fryske Akademy doet, deelt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar de Friese casus in internationaal en multidisciplinair perspectief. De focus ligt daarbij op taal en meertaligheid, geschiedenis en erfgoed, de mens en zijn omgeving en de ontwikkeling van digitale infrastructuren, het liefst in dwarsverband en in comparatief perspectief. In 2023 bestaat de Fryske Akademy 85 jaar.

De werkverbanden en studiekringen van de Fryske Akademy fungeren als platform voor burgerwetenschap en als ontmoetingsplek voor kennisuitwisseling op onderzoeksgebieden zoals genealogie, archeologie, letterkunde en maritieme geschiedenis.

 

In het kort

  • Lezing Anne Hielke Lemstra – ‘Luxwolda’
  • Datum: zaterdag 25 november 2023
  • Plaats: ‘t Trefpunt, Hegedyk 38A, Luxwoude
  • Voertaal: Frysk
  • Tijd: inloop 13:00 uur, aanvang 13:30 uur
  • Toegang: gratis

 

U bent van harte welkom.