Spring naar hoofd-inhoud

Verlengde instuurtermijn ledenvoordrachten

Directeur-bestuurder Nelleke IJssennagger-van der Pluijm en de nieuwbenoemde leden van 2022. Foto: Marieke Balk

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen.

Benoeming
Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy. Op de Akademydei worden nieuwe leden benoemd door de directeur-bestuurder, die bij de beoordeling van de voordracht wordt bijgestaan door de benoemingscommissie.

Voor een benoeming op de Akademydag in 2023 (vrijdag 8 september) moeten voordrachten op zijn laatst op vrijdag 31 maart 2023 door middel van een brief/e-mail worden ingediend bij de directeur-bestuurder.

Bij de voordracht moet duidelijk worden gemotiveerd waarom de voorgedragene het lidmaatschap verdient. Als het mogelijk is, ontvangen wij ook graag de contactgegevens van de voorgedragene. Zet uw eigen contactgegevens er ook bij, want als de voorgedragen kandidaat tot lid wordt benoemd, willen wij u ook graag uitnodigen. Mocht u niet zeker weten of iemand op dit moment al lid van de Fryske Akademy is, dan kunt u dit vooraf navragen bij het secretariaat: direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl.  

De brief kunt u sturen naar:

  • Fryske Akademy
    nieuwe leden
    Postbus 54
    8900 AB Leeuwarden

Of via e-mail naar het directiesecretariaat.