Skip to main content

Jierferslaggen

Alle jierren bringt de Fryske Akademy in jierferslach út. Yn it jierferslach wurdt ferantwurding ôflein oer de aktiviteiten fan it ôfrûne jier. De finansjele ferantwurding is te finen yn ’e jierrekken.

 

Publyksferzjes jierferslaggen

Publyksferzjes fan it jierferslach binne as PDF yn it Frysk en Ingelsk beskikber; fan 2021 ôf is der ek in PDF fan de Nederlânsktalige ferzje.

2021: Frysk | Nederlânsk | Ingelsk

2020 & 2019: net ferskynd

2018: Frysk | Ingelsk

2017: Frysk | Ingelsk

2016: Frysk | Ingelsk

2015: Frysk | Ingelsk

2014: Frysk | Ingelsk

2013: Frysk | Ingelsk

2012: Frysk | Ingelsk

2011: Frysk | Ingelsk

2010: Frysk | Ingelsk

2009: Frysk | Ingelsk

2008: Frysk | Ingelsk

 

Wet normearring topynkommens (WNT)

Gegevens oer de salarissen fan funksjonarissen dy't yn it ramt fan 'e Wet normearring topynkommens (WNT) ferantwurde wurde, binne yn PDF beskikber.

2018-2021: Dizze ynformaasje is opnommen yn de jierrekkens fan it oanbelangjende jier.

2017: Nederlânsk

 

Strategysk beliedsplan 2022-2027

Us strategysk beliedsplan 2022-2027 kinne jo downloade yn it Frysk of Nederlânsk (pdf).

  

Jierrekkens

De jierrekkens fan 'e lêste jierren binne as PDF yn it Nêderlandsk beskikber.

2021: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2020: Nederlânsk & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2019: Nederlânsk

2018: Nederlânsk

2017: Nederlânsk

2016: Nederlânsk

2015: Nederlânsk

2014: Nederlânsk

2013: Nederlânsk

2012: Nederlânsk

 

Jierferslaggen Mercator

De jierferslaggen fan it kennissintrum foar meartaligens Mercator binne as PDF yn it Ingelsk beskikber.

2021: Activity Report 2021

2017-2020Activity Report 2017-2020

2016: Ingelsk

2015: Ingelsk

2014: Ingelsk

2013: Ingelsk

2012: Ingelsk

ANBI-status

Stifting Fryske Akademy is by de belestingtsjinst fan 1 jannewaris 2008 ôf ynskreaun as in algemien nut beëagjende ynstelling (ANBI). De stifting tsjinnet streekrjocht it algemien belang en hat gjin winsteachmerk. Troch dy ANBI-status kinne jo as stiper jeften fan ’e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen).

 

Statutêre namme
STICHTING FRYSKE AKADEMY

Fiskaal nûmer
0028.96.436

ANBI-status
Ja

Kontaktgegevens
klik hjir

Missie
Sûnt it oprjochtsjen fan it ynstitút yn 1938 set de Fryske Akademy him yn foar it fûneminteel en tapast wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, skiednis en kultuer. Nei goed 75 jier is dy opdracht, dy’t de Fryske mienskip de Akademy by de oprjochting meijoech, noch jimmer liedend. It is de taak fan 'e ûndersikers om 'e dynamyk fan taal en fan sosjale en histoaryske prosessen te analysearjen. Dat dogge sy troch ûndersyk te dwaan nei de Fryske taal, meartaligens, taallearen en it ferline fan Fryslân. De Fryske Akademy makket it Frysktalich en histoarysk erfgoed tagonklik foar wittenskip en maatskippij en ûntwikkelet digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.

Doelstelling
De Fryske Akademy formulearret seis doelstellings foar it rinnende lustrum 2015-2020:

  • Fuortsterkjen fan it unike karakter fan 'e Fryske Akademy;
  • Befoarderjen fan it wittenskiplik klimaat yn Fryslân;
  • Oparbeidzjen mei oare geastes- en sosjaalwittenskiplike KNAW-ynstituten;
  • Dwaan fan ûndersyk fan nasjonaal belang;
  • Fergrutsjen fan 'e ynternasjonale erkenning en útstrieling;
  • Warber wêze op it snijflak fan wittenskip en maatskippij.

Strategysk Beliedsplan 2022-2027
klik hjir (pdf-dokumint)

Bestjoer
klik hjir

Beleaningsbelied
Stifting Fryske Akademy folget foar al syn meiwurkers in beleaningsbelied konform de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). De direksjebeleaning is basearre op deselde CAO. De leden fan de Rie fan Tafersjoch ûntfange gjin fergoeding foar harren wurk. Wol kinne sy in fakaasjefergoeding krije foar eltse bywenne gearkomste en – allinne – de werklik makke ûnkosten deklarearje dy’t dêrmei gearhingje. De fakaasjefergoeding is net heger as de fergoeding de gearkomste, lykas fêststeld yn kêst 2 fan it Beslút fergoedingen advyskolleezjes en kommisje.