Spring naar hoofd-inhoud
A.A.G.A.A.G. Bijdragen nr. 11 (1964) 12 en 13 (1965)J.J. Spahr van der Hoek
Abels, P.H.A.M.Ovitius' Metamorphosen. De onnavolgbare gedaanteverwisselingen van een (zielen)dokter in de Reformatietijd (2003)Jan. R. Veenstra
Abbo-Tilstra, BartjeOm de sûnens fan it Fryske folk (2002)Piet Hemminga
Abma, G.Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan in de eerste jaren (1852-1871) (1980)J.J. Huizinga
Abma, G.Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo (1984)J.R.G. Schuur
Abma, G.Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde. In tal aspekten fan in eardere gritenij (1992)T. Kingma
Abma, G., Y. Kuiper en J. Rypkema (red.)Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 (1986)W. Bergsma
AlgemeneAlgemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. IV (1980)J.R.G. Schuur
Algra, A.De historie gaat door het eigen dorp, dl. I en II ([1955-1956])J.J. Kalma
Algra, H.Het wonder van de negentiende eeuw (1966)J.J. Kalma
Algra, H.Kerk tussen Duin en Wad (1966)J.J. Kalma
Algra, Hans P., Hugo Kingmans, Theo P.A. Lambooij†, Bernard Smilde, Beart Oosterhaven (red.)Muzyk yn Fryslân. Aspekten fan it Fryske muzyklibben juster en hjoed (1996)Jan Breimer
Algra, N.E.Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers Friesland (1966)K. de Vries en J.J. Spahr van der Hoek
Algra, N.E.Een spionagerapport van omstreeks 1468 (1967)Y.N. Ypma
Algra, N.E.Zeventien keuren en vierentwintig landrechten (1991)H. Schmidt
Algra, N.E.Oudfries recht 800-1256 (2001)B.S. Hempenius-van Dijk
Andela, H.A.M.Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders (1976)C.G.M. Bak
Antholz, HeinzDie politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden (1955)D. Nauta
Århammar, N.R., e.o. (red.)Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes (1984)J.J. Spahr van der Hoek
Backmund, N.Monasticon praemonstratense, id est historia circariarum atque canoniarum candidi et canonici ordinis praemonstratensis (1949)P. Gerbenzon
Baelde, M.De Domeingoederen van de vorst in de Nederlanden omstreeks het midden van de zestiende eeuw (1971)E.H. Waterbolk
Bakhuizen van den Brink, J.N., et al.Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming, dl. I (1960)J.A. Brandsma
Bakhuizen van den Brink, J.N., et al.Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming, dl. II (1962)J.A. Brandsma
Bakker, G. (red.)De stêd Warkum (1967)R.J. de Wit
Bakker, G., B. van Haersma Buma en G.P. KarstkarelVan wezenzorg naar stadsbelang. Het Old Burger Weeshuis te Sneek 1581-1981 (1981)G. Abma
Bakker, J.P., A. Bohmers en J.J. Spahr van der HoekBoven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskipgenetysk Wurkforbân van de Fryske Akademy (1961)C.H. Edelman
Bakker, Th.Fjirtich jier kristlik-fryske striid (1979)Lieuwe H. Bouma
Bammesberger, Alfred (ed.)Old English Runes and their Continental Background (1991)Tette Hofstra
Bantelmann, Albert, Rolf Kuschert, Albert Panten, Thomas SteensenGeschichte Nordfrieslands (1995)Piet Hemminga
Barbiers, Sjef, Hans Bennis, Gunther de Vogelaer, Magda Devos en Margreet van der HamSyntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Volume 1 (2005)Eric Hoekstra
Beem, H.De Joden van Leeuwarden (1974)K. de Vries
Beetstra, W.T.Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân. In analytyske bibliografy ca. 1835-1980 (1987)G.J.W. van Berkel
Behre, Karl-Ernst en Hajo van Lengen [Hrsg.]Ostfriesland. Geschichte und Gestalt einer Kulturlandschaft (1996)Piet Hemminga
Beirich, ArnoldVon Borkum und Borkumern (1952)J.J. Kalma
Bekius, W.Gedenkschrift van de Gereformeerde kerk te Goënga c.a. 1888-1963 (1963)J.J. Kalma
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. I: Ferwerderadeel (1981)R. Steensma
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. II: De Dongeradelen (1983)J.J. Spahr van der Hoek
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. III: Dantumadeel (1984)Peter Karstkarel
Berg, Herma M. van denDe Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo, dl. IV: Kollumerland en Nieuw Kruisland (1989)Kees van der Ploeg
Bergsma, W.Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid (1983)L.G. Jansma
Bergsma, W.Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerde protestantisme in Friesland 1580-1650 (1999)Folkert Postma
Bergsma, WiebeZij preekten voor doven. De Reformatie in Drenthe. (2002)Joke Spaans
Bergsma, W., D. Gorter, L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (red.)Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân (1988)L.H. Mulder
Berkel, Gerard van en Kees SamploniusHet plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis fan Nederlandse plaatsnamen (1989)Karel F. Gildemacher
Berkel, K. van, H. Boels en W.R.H. Koops (red.)Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof. dr. M.G. Buist (…) op 25 september 1990 (1991)H. Oldenhof
Besteman, J.C., J.M. Bos en H.A. HeidingaGraven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum (1992)G.J. de Langen
Bezooijen, René vanHet raadsel van de ratelaar. Rondom de r in het Leewarders en het FriesMarc van Oostendorp
Bij, Jacob van der en Renze W. ValkFries in het voortgezet onderwijs, een Echternachse processiePiet Hemminga
Bylsma, T.Fan Lytse Hazze ta Greate Jouwer (1966)K. de Vries
Blauw, M.J.E.Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw. (1995)Peter Priester
Bloemhoff, HenkFonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie (1991)Willem Visser
Bloemhoff, HenkStellingwarfs Woordeboek. Diel 2 F-K (1994)Frits van der Kuip
Blom, GosseRepertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslân (1992)Rudolf Dekker
Boelens, Kr.Nes, in doarp yn 'e Dongeradielen (1949-'50) (1950)J.J. Spahr van der Hoek
Boer, D.E.H. de, E.H.P. Cordfunke en F.W.N. Hugenholtz (red.)Holland in Wording. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw (1990)J.A. Mol
Boer, T.W. de en R.H. de BruyneSchelpen van de Friese Waddeneilanden. Overzicht van alle mariene autochtone weekdieren (Mollusca) en aangespoelde schelpen (1990)G.R. Groustra
Boersma, J.It wylde fûgelt (1972)J.T. Hendriksma
Boersma, P., P. Hemminga, L.G. Jansma en G. JensmaPhilologia Frisica anno 1999. Lêzingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres 8, 9 en 10 desimber 1999 (2000)Arend Quack
Boersma, P., Ph.H. Breuker, L.G. Jansma en J. van der VaartPhilologia Frisica anno 2002. Lêzingen fan it sechtjinde Frysk filologekongres 11, 12 en 13 desimber 2002 (2003)Arend Quack
Bokma, A., A. Cramer en A.J. de Koning (red.)Fries Molenboek (1980)B. van der Veen Czn.
Boon, Piet'Bouwers van de zee': Zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720 (1996)G. Groenhof
Borger, RykleDrei Klassizisten Alma Tadema, Ebers, Vosmaer (1978)J.J. Spahr van der Hoek
Boschma, C.Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) en het tekenonderwijs in Friesland (1978)J.J. Spahr van der Hoek
Bosgraaf, Renze, Teake Hogendorp en Frans Ozinga (samenst.)Handel en ambacht in Kollum: de ontwikkeling van handel en ambachten te Kollum in de periode 1925-1975 (1978)(J.J. Spahr van der Hoek
Botke, IJnteBoer en heer. 'De Groninger boer' 1760-1960 (2002)Peter van der Meer
Boutkan, Dirk en Sjoerd Michiel SiebingaOld Frisian Etymological Dictionary (2005)Tette Hofstra
Brandsma, J.A.Menno Simons van Witmarsum (1960)Heinold Fast
Brandsma, J.A.Menno Simons von Witmarsum. Vorkämpfer der Täuferbewegung in den Niederlanden (1983)L.G.Jansma.
Breimer, Jan en Jan Dirk Wassenaar (red)Dr. Bernard Smilde, tûzenpoat en trochsetter (2012)Koen Zondag
Bremmer Jr, Rolf H.A Bibliographical guide to Old Frisian Studies (1992)Huib Spekkens
Bremmer Jr, Rolf H.An introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary (2009)Anatoly Liberman
Bremmer Jr, Rolf H., Lammert G. Jansma en Piet Visser (red.)Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (2001)Harm Oldenhof
Bremmer Jr, Rolf H., Geart van der Meer, Oebele Vries (eds.)Aspects of Old Frisian Philology (1990)W. Sanders
Breuker, Ph.H.Oriëntatie in de frisistiek (1985)S. Sybrandy
Breuker, Ph.H.It wurk fan Gysbert Japix. I Tekst yn facsimile. II Oerlevering en ûntstean (1989)S. Groenveld
Breuker, Ph.H.Friese cultuur in de jonge Republiek. Een historisch interpretatiekader (1991)E.K. Grootes
Breuker, Ph.H.Obe Postma als auteur van het sublieme (1996)Liesbeth Brouwer
Breuker, Ph.H., m.m.f. R.N.H. BoermaDe Fryske Heilingen fan de Halbertsma's (1997)Gerard Rooijakkers
Breuker, Ph.H. (red.)Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar (1996)Heinrich Schmidt
Breuker, Ph.H., D. Gorter, J.F. Hoekstra, L.G. Jansma, F.J. van der Kuip (red.)Philologia Frisica Anno 1990. Lêzingen fan it Tolfte Frysk filologekongres (1992)Germen J. de Haan
Breuker, Ph.H. en A. Janse (red.)Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (1997)Joep Leerssen
Breuker, Ph.H. en Michaël Zeeman (red.)Freonen om ds. J.J. Kalma hinne (1982)J.J. Spahr van der Hoek
Breuker, Ph.H. e.o. (red.)Philologia Frisica Anno 1993. Lêzingen fan it Trettjinde Frysk Filologekongres (1994)Rolf J. Bremmer Jr
Breuker, PieterNoarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk (1993)Pieter Muysken
Breuker, PieterLytse bal grut spul. Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer (2018)Beart Oosterhaven
Breuker, Pieter, Wâtse Hiddema, Klaas Tjepkema, Doekle Yntema (red.)Keatsen: lange traditie, levende sport. NKB 100 jaar KNKB (1997)Gosse Blom
Breuker, Pieter, Jan-Pieter Janzen e.o. (red.)De fiifde woansdei: 150 jier PC, 1853-2003 (2003)Gosse Blom
Broersma, DaniëlHet wonderland achter de horizonPiet Hemminga
Broersma, MarcelBeschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 (2002)Korrie Korevaart
Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma (red.)Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (1993)Yme Kuiper
Broos, J.F.Uit de geschiedenis van het dorp Arum (1960)J.J. Spahr van der Hoek
Brouwer, Elizabeth J.Archeologie van een houding. Nederlandse identiteit in de Friesche Volksalmanak 1836-1899 (1998)Philippus Breuker
Brouwer, H.Waalke van Borssum Waalkes (1818-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus (1997)Liuwe H. Westra
Brouwer, J.H.Fryske Styl (1952)G.A. Gezelle Meerburg
Brouwer, J.H.Knop, de roppene (1954)S. Keyser
Brouwer, J.H.De Friese Brief (1957)K. Fokkema
Brouwer, J.H.Poezij en proaza fan Eeltsje Halbertsma (1958)G.A. Gezelle Meerburg
Brouwer, J.H.De Fryske fersen fan Durk Lenige en oare Makkumers (1959)H.T.J. Miedema
Brouwer, J.H.It alderhillichste gebet yn Fryske lûden (1964)J. Piebenga
Brouwer, J.H.Erling Stensgård, freon ta Fryslân (1876-1966) (1968)H.G.W. van der Wielen
Brouwer, J.H.Dalarna of Dalecarlië (1970)L. Stienstra
Brouwers, A.P.J.De taal van de Vlasser (1957)H.S. Buwalda
Bruch, H.Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis’ kritiek (1952)A.G. Jongkees
Bruch, H.Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen van Dr. Jan Romein (1956)A.G. Jongkees
Bruch, H. en K. Sierksma (gearst.)De Fryske Flagge (1956)E.H. Waterbolk
Bruggeman, MarijkeNassau en de macht van Oranje. De strijd van de Friese Nassaus voor erkenning van hun rechten, 1702-1747J.J. Huizinga
Buijtenen, M.P. vanDe grondslag van de Friese vrijheid (1953)E.H. Waterbolk
Buijtenen, M.P. vanHet Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend (1961)J.J. Spahr van der Hoek
Buijtenen, M.P. vanFrieslands Middeleeuwse Marktrechten (1965)K. de Vries
Buijtenen, M.P. vanLangs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland (1977)J.J. Spahr van der Hoek
Bülck, Rud.Lewer duad üs Slaw (1951)J.J. Kalma
Buma,W.J.Aldfryske Houlikstaspraken (1957)A. Campbell
Buma,W.J.De eerste Riustringer Codex (1961)K. Fokkema
Buma, W.J.Vollständiges Wörterbuch zum westerlauwersschen Jus Municipale Frisonum (1996) [+ rektifikaasje 60 1998 84]Dirk Boutkan
Buma, W.J. en W. EbelDas Rüstringer Recht (1963)K. de Vries
Buma, W.J. en W. EbelDas Brokmer Recht (1965)K. de Vries
Buma, W.J. en W. EbelWesterlauwerssches Recht, I. Jus municipale Frisonum (1977)Dietrich Hofmann
Buma, W.J., P. Gerbenzon und Martina Tragter-Schubert [Hrsg.]Codex Aysma, die altfriesischen Texte, herausgegeben und übersetzt von- (1993)N.E. Algra
Buma, W.J., P. Gerbenzon en A. WadmanTrijeresom (1950)W. Kok
BûnteBûnte liuwen, lân en folk yn wurd en yn byld, dln. 4-9 (1962-1964)J.J. Spahr van der Hoek
Burgt, C. van der en Pieter TerpstraDe Lauwerszee is dicht (1969)M. Wiegersma.
Bussmann, Kathrin S.Diphtongs in Frisian. A comparative analysis of phonemic inventories. Past and present (2004)Willem Visser
Buve, J.D.J.Macht und Sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis (1989)L.G. Jansma
Buwalda, H.S.Hoe skrive wy ‘t in ‘t Bildts? (1962)Tj. Wyngaarden
Buwalda, H.S. †, S.H. Buwalda en A.C.B. van der BurgWoordeboek fan’t Bildts en list fan toponimen (1996)Siemon Reker
Cohen, A., C.L. Ebeling, P. Eringa, K. Fokkema en A.G.F. van HolkFonologie van het Nederlands en het Fries (1959)K. Heeroma
Cox, H.L. et al. (red.)Van Dale Spreekwoordenboek: Nederlands, Fries, Afrikaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Latijn (2000)Frits van der Kuip
Daan, JoIk was te bissie… Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten (1981)Durk H. Veenstra
Danielsen e.o., Niels (red.)Friserstudier IV/V. Foredrag holdt ved Friserdagene (…) (1986)Tony Feitsma
De Tier, Veronique en Ann Marynissen m.m.v. Har Brok (red.)Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen (2001)Doreen Gerritzen
Dyk, S.Noun Incorporation in Frisian (1997)Peter Ackema
Dyk, Siebren en Jarich HoekstraTa de Fryske Syntaksis (1987)Eric Reuland
Dyk, Siebren en Germen de Haan (eds.)Wurdfoarried en wurdgrammatika (1988)Lázlo Károly Marácz
Dijk, D. vanNaspeuringen over het geslacht Rispens (1961)J.J. Spahr van der Hoek
Dijk, J. vanMigratie en arbeidsmarkt (1986)C.L. Heijboer
Dijk, K.J. vanDe ûntjouwing fan it Frysk yn it offisiële ferkear (1982)R. Boltendal
Dykstra, AnneFrysk-Ingelsk wurdboek / Frisian-English Dictionary. With a corresponding English-Frisian word list (2000)Günter Spiess
Dykstra, A. en J. ReitsmaOmkearwurdboek fan de Fryske taal (1987)Siemon Reker
Dykstra, Anne en Rolf H. Bremmer Jr (red.)In skiednis fan ‘e Fryske taalkunde (1999)Jan Noordegraaf
Dijkstra, J.K.Op ‘t aljemint (1961)J.J. Spahr van der Hoek
Dijkstra, J.K.Op ‘t aljemint, II (1965)D.A. Tamminga
Dykstra, K., [et al.]Fryske Stúdzjes, oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwer op syn sechstichste jierdei, 23 augustus 1960 (1960)K. Fokkema
Dykstra, WalingMar ik sil stride (1971)K. Dykstra
Dykstra, WalingIn dei fan plezier (1971)K. Dykstra
Dooper, WiebeDe Fryske hûnen. Geschiedenis van de stabij & wetterhûn en de Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen 1947-1997 (1997)Beart Oosterhaven
Drent, HedzerDurk en Djoke wurde wier grutter! Wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk ferheljend proaza foar bern en jongerein (1994)Harry Bekkering
DrentseDrentse Schrieversalmanak 1956 (1955)H.T.J. Miedema
DriemaandelijkseDriemaandelijkse bladen 3e jrg., no. 3 (1951)G.A. Gezelle Meerburg
Duijff, PieterWurdlisten fan ‘e Fryske stedsdialekten (1998)C. van Bree
Duijff, PieterJuridisch Woordenboek Nederlands-Fries, met een index Fries-Nederlands (2000)E.J. Rotshuizen en R.C.M. Kamsma
Ebel, WilhelmDas Ende des friesischen Rechts in Ost-Friesland (1961)L.J. van Apeldoorn
Ebeling, R.A.Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik (1993)K.F. Gildemacher
Ebeling, R.A.Tussen Vlie en Wezer. Verzamelde bijdragen tot de Friese, Oostnederlandse en Nederduitse naamkunde (1999)Karel F. Gildemacher
Eerdmans, M.Pieter Stuyvesant, An historical Documentation (1957)T.W. Jeelof
Efdée, R.De P.W. Janssen’s Friesche Stichting (1988)Johan Frieswijk
Efdée, RiaHet St. Jacobs- of St. Jobsleen tot Oldehove (1992)Hein Walsweer
Ehrentraut, H.G.Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger. Bearbeitet und herausgegeben/besoarge fan Arjen P. Versloot (1996)Hermann Niebaum
Elgersma, M.S.De Schraarder Elgersma’s (1953)Y. Poortinga
Es, W.A. van en W.A.M. Hessing (red.)Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum tot Dorestad 50 v. C. - 900 n. C. (1994)Gilles de Langen
Entjes, H.Dialecten in Nederland (1974)H.T.J. Miedema
Everink, M.E. e.a.De WGR in het Noorden; verslag van een onderzoek naar het functioneren van de WGR-gebieden in Drenthe, Groningen en Friesland (1993)H.H.F.M. Daemen
Extra, Guus en Durk Gorter (red.)The other Languages of Europe. Demographic, Socio-linguistic and Educational Perspectives (2001)Carlo van Praag
Faber, H.F. en H.T. ObreenDantumadeel. Inventaris der archieven (1961)J.J. Spahr van der Hoek
Faber, H.F. en W.K. van der VeenHaskerland. Inventaris der archieven (1961)J.J. Spahr van der Hoek
Faber, J.A.Drie eeuwen Friesland (1973)J.J. Spahr van der Hoek
Faber, R.A.Lucius Columba Murray Bakker; verbi Frisici magister- master fan it Fryske wurd. Samle wurk. Boarnemateriaal (3 dln.) (2003)Alpita de Jong
Faltings, Volkert F.Nordfriesische Grabhügelnamen mit anthroponymem Erstglied. Zur Form und Flexion älterer nordfriesischer Rufnamen (1996)Tette Hofstra
Faltings, Volkert F.Etymologisches Wörterbuch der friesischen Adjektiva (2010)Anne Tjerk Popkema
Fasseur, CeesEigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy, Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog (2014)Marijn Molema
Feenstra, HiddeFrieslands notariaat door de eeuwen heen: van notarius publicus tot associatieve standplaats (2010)Pieter Duijff
Feyfer, H.J. deHet licht der zeevaert (1974)K. de Vries
Feitsma, A.Kroniek van een eeuw universitaire frisistiek, I (1986)Auke van der Goot
Foerste, W. en K. HeeromaWestfaalse en Nederlandse Expansie. Lezingen gehouden voor de dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1955)K. Fokkema
Fokkema, K.Uit het spel der klanken (1952)G.A. Gezelle Meerburg
[Folkertsma, E.B. en W. Dalstra]Famylje-advertinsjes en Forienings-advertinsjes yn it Frysk mei list van plaknammen (1964)H.S. Buwalda
Foppema, YgeHet Fries in Nederland (1952)W. Kok
Formsma, W.L.Beklemrecht en landbouw (1981)N.E. Algra
Fort, Marron C.Saterfriesisches Volksleben. Texte und Zeugnisse aus dem friesischen Saterland mit hochdeutscher Übersetzung (1985)Jurjen van der Kooi
FriescheDe Friesche Trouw. Leeuwarden 1782-1982 (1982)L.G. Jansma
FriesischesFriesisches Jahrbuch 1970 (1970)Y.N. Ypma
Fridsma, Bearend JoukesNea ferbrutsen bân. 60 jier Fryske Aksje yn Amearika (1991)Sj. van der Schaaf
Frieswijk, J.Om een beter leven. Land-en veenarbeiders in het Noorden van Nederland 1850-1914 (1989)Luchien Karsten
Frieswijk, J., A.H. Huussen Jr, Y.B. Kuiper en J.A. Mol (red.)Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 2 tot 5 juni 1998 (1999)Robert Stein
Frieswijk, Joh., J.J. Huizinga, L.G. Jansma, Y.B. Kuiper (red.)Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (1998)Doeko Bosscher
Frieswijk, Johan, Derk Jansen, Goffe Jensma, Yme Kuiper, Gilles de Langen, Hotso Spanninga (red.)Genootschapcultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002. De Vrije Fries 82John Helsloot
Frieswijk, Johan, J.J. Kalma, Yme Kuiper (red.)Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de apostel van de Friese arbeiders (1988)Klaas Bakker
Frieswijk, Johan, Yme Kuiper, Johannes Rypkema (red.)Friesland en het interbellum (1983)(Klaas Bakker
FriserstudierFriserstudier [I] (1980)Sybe Krol
FriserstudierFriserstudier II (1982)Siebren Dyk
FriserstudierFriserstudier III (1983)Jarich Hoekstra
FryskFrysk folkstoaniel tusken 1881 en 1890, It (1987)Bouke Oldenhof
FryskeFryske Plaknammen, deel XIII (1962)H.T.J. Miedema
Galama, S.H.M.Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker, 1585-1811 (1954)B. Klein Wassink
Galema, A.Frisians to America 1880-1914. With the bagage of the fatherland (1996)L.G. Jansma
GedenkboekGedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Gereformeerde kerk te Britsum 1862-1962 (1962)J.J. Kalma
Geldof, W.Het Zeeuwse Volksraadsel (1950)J.J. Kalma
GenealogyskGenealogysk Jierboekje 1963 (1963)J.J. Spahr van der Hoek
GensGens Nostra, Maandblad der Nederl. Genealogische Vereniging (1951)J.J. Kalma
Gerbenzon, P.Excerpta legum (1956)R. Feenstra
Gerbenzon, P.Friese rechtstaat en vreemd recht (1958)K. Fokkema
Gerbenzon, P.Het Aantekeningenboek van Dirck Jansz (Estrikken XXXI, 1960)H.S. Buwalda
Gerding, M.A.W.Op zoek naar het eigen verleden. Gids voor het regionaal en lokaal historisch onderzoek in Drenthe (1985)W. Bergsma
Gezelle Meerburg, B.A.‘Hwant wy binne it nijs ûnder en boppe de sinne.’ De smearlappen fan Anne Wadman en Fabryk fan Trinus Riemersma as ‘fernijende’ Fryske romans (1997)Harry Bekkering
Gezelle Meerburg, BabsInnich Frysksinnich. Poëtikale opfettingen yn Fryslân tusken 1840 en 1850 (2001)Korrie Korevaart
Gildemacher, K.F.Waternamen in Friesland (1993)Gerald van Berkel
Gildemacher, K.F., L.G. Jansma en H. Spanninga (red.)Haskerlân. In tal bydragen ta de skiednis (1990)Meindert Schroor
Gildemacher, Karel F. en Jacob H.P. van der VaartEen rijk bezit: Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen (2007)Martijn Storms
Goede, A. deNederlandse rechtsgeschiedenis, dl. II (1953)P. Gerbenzon
Gorter, D., e.o.Taal yn Fryslân. Undersyk nei Taalhâlding en Taalgedrach yn Fryslân (1984)A. Verdoodt
Gorter, D., L.G. Jansma, G.H. JelsmaTaal yn it Grinsgebiet. Undersyk nei de taalferhâldings en de taalgrins yn it Westerkertier yn Grinslân (1990)Jo Daan
Gorter, DurkTaal fan klerken en klanten. Undersyk nei it Frysk en it Nederlânsk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean (1993)Jo Daan
Gorter, Durk (ed.)The sociology of Frisian (1987)Tieme van Dijk
Gorter, Durk en Reitze J. JonkmanTaal yn Fryslân op ‘e nij besjoen (1995)Tony Feitsma
Gorter, J.Doopsgezinde gemeente Terhorne (1966)J.J. Kalma
Gras, H.Het ellendige leven van Eise Pijl en de zijnen. De lotgevallen van een arm gezin uit de negentiende eeuw (1987)Johan Frieswijk
Grotenhuis, Hannie teBijstandskinderen. Opgroeien aan de rand van de verzorgingsstaat (1993)Kees Verhaar
Haack-Lubbers, AnneDer Landkreis Norden. (Regierungbezirk Aurich) (1951)M. Wiegersma
Haan, G.J. deWetenschap en ideologie in de Friese taalkunde. Inaugurele rede (1988)B. Sjölin
Haan, G.J. deMeertaligheid in Friesland. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar (…) (1993)C. van Bree
Haan, G.J. deStudies in West Frisian Grammar. Selected papers, edited by Jarich Hoekstra, WillemViser and Goffe Jensma (2010)Eric Hoekstra
Haan, G.J. de en O. Vries (red.)Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk. Dedicated to Bo Sjölin. Jiergong 46 (1997)Dirk Boutkan
Haan, Rienk deMei freonlike groetnis. Skriuwwizer mei stekwurden en foarbylden (1995)S.T. Hiemstra
Haar, Gerard ter en Peter L. PolhuisDe loop van het Friese water. Geschiedenis van het waterverkeer en de waterschappen in Friesland (2004)Meindert Tangerman
Haarsma, FransGeest en kerk (1967)F. Kalma-Koops
Häberlin, CarlSäuglings-Kleidung und -Pflege auf Föhr (1950)J.J. Kalma
Hachmann, R., G. Kossack en H. KuhnVölker zwischen Germanen und Kelten (1962)A. Russchen
Halbertsma, H.Johannes Tjallings Halbertsma (1956)J.J. Spahr van der Hoek
Halbertsma, H.Terpen tussen Vlie en Eems (1963)J.J. Spahr van der Hoek
Halbertsma, H.Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (2000)H.A. Heidinga
Halbertsma, H. en W.H. KeikesSneek. Drie kronen met ere (1956)H.G.W. van der Wielen
Harterink, F.J.Verslag van mijn internering. Bergum, Wolvega, Leeuwarden, Ameland, Farmsum, 15 april 1945-17 januari 1947 (1997) [+ replyk fan Romijn 60 (1998) 85]G.R. Zondergeld
Heeg, Th.De famylje Heeg, mei oanbisibbe famyljes (1951)J.J. Spahr van der Hoek
Heemstra, M.J. vanOld Burger Weeshuis (1959)J.J. Spahr van der Hoek
Heemstra, M.J. van, F.C.D. Popken en Y. FoppemaFriesland as it is (1952)G.A. Gezelle Meerburg
Heeroma, K.Taalatlas van Oost-Nederlanden aangrenzende gebieden, 2de afl. (1960)H.T.J. Miedema
Heeroma, K. en H.T.J. MiedemaPerspectief der doopboeken (1972)L. Stienstra
HelpendeDe helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus, sa’t Lukas it beskreaun hat (1971)L. Stienstra
Hemmen, Ria vanEen eeuw beroepsonderwijs in Friesland (1863-1968) (2006)Gerben E. de Vries
Hemminga, PietHet beleid inzake unieke regionale talen. Een onderzoek naar het beleid en de beleidsvorming met betrekking tot een drietal unieke regionale talen: het Fries in Nederland en het Noordfries en Sorbisch in Duitsland (2000)Sytze Faber
Hemminga, Piet (red.)De Aktuele Steat fan Fryslân (2001)Bertus Mulder
Hempenius-van Dijk, B.S.Procesgids Hof van Friesland. De hoofdlijnen voor het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel (2004)A.G. Bosch
Heringa, J., e.o.Geschiedenis van Drente (2 dl.) (1985)S. Zijlstra
HerinventarisatieHerinventarisatie van stads- en dorpsgezichten (1982)Jacob van der Vaart
Hermans, H.L.C.Om des gewetens wille. De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd (2003)Johan Frieswijk
Highet, GilbertVruchtbare Gedachten (1956)G. Dykstra
Hiddema, W.Och, wat in lieve kienders. Vier eeuwen ‘Klaarkampster Weeshuis’ te Franeker (1997)Joke Spaans
Hinderling, Robert en Ludwig M. Eichinger [Hrsg.]Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten (1996)Piet Hemminga
Hinrichsen, Joachim‘Ein Föhrer blickt zurück’ (1988)P. Hemminga
HistoireHistoire de Marguerite Isabelle de Ittersum. Ecrite par elle même. Autobiografie van Isabelle van Ittersum 1783-1808, met een naschrift van Gabriel Lambertus Vidal 1807-1811 (1995)Christien Boomsma
Hodel, R. en G.H. JelsmaSkier besjoen-Skiednis fan syn bewenners en de hjoeddeiske taalferhâldings (1982)J.F. Smith
Hoekstra, E. & C. Smits (red.)Vervoegde voegwoorden. Lezingen tijdens het Dialectsymposium 1994 (1997)Siebren Dyk
Hoekstra, HannekeThe Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslân, and Feminism in the Novels of Ypk fan der Fear (1998)Philippus Breuker
Hoekstra, JarichThe Syntax of Infinitives in Frisian (1997)Peter Ackema
Hoekstra, JarichFryske wurdfoarming (1998)Jaap van Marle
Hoeve, S. tenFriese preekstoelen (1980)R. Steensma
Hofmann, DietrichStudien zur Friesischen und Niederdeutschen Philologie [= D.H., Gesammelte Schriften. Band III] (1989)Tette Hofstra
HollandHolland, Regionaal-historisch tijdschrift, jrg. 1 (1969)K. de Vries
[Homan, B.K.]Vermelden en vermanen. Vier eeuwen Doopsgezinden in Holwerd (1964)J.J. Kalma
Holtrop, AukjeNynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860-1939 (2005)Jant van der Weg
Hoppenbrouwers, C.Het Regiolect: van dialect tot Algemeen Nederlands (1990)P. van der Plank
Horst, Irvin B.A bibliography of Menno Simons, ca. 1496-1561 (1962)J.A. Brandsma
Horst, J.M. van derGeschiedenis van de Nederlandse syntaxis (2008)Eric Hoekstra
Howard Harris, E.The Literature of Friesland (1956)J.J. van Eelen
Hughey, John DavidDie Baptisten: Einführung in Lehre Praxis und Geschichte (1959)J.A. Brandsma
Huisman, GerdaVoor revolutiën gebooren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar. Parijs, 1788-1793 (2001)Chris L. Heesakkers
Huisman, KerstOpstand in de turf. Het harde leven in een veenderijgebied (1981)J.J. Spahr van der Hoek
Huisman, KerstTusken Fryske dream en Nederlânske macht. Fjirtich jier Fryske Nasjonale Partij (2003)Piet Hemminga
Huisman, Kerst, Arjen Versloot, Willem Vreeling, Fokko Veenstra, Oebele Vries, Marijke Semmelink en Gjalt JelsmaFryslân op de kaart – Histoaryske atlas fan Fryslân op CD-rom (1998)Jacob van der Vaart
Huizinga, J.J.Friesland en de Tweede Wereldoorlog (1999)Johan Frieswijk
Huizinga, J.J.Tot Heil Onzer Ribbenkast: een eeuw sport in Harlingen (2007)Gosse Blom
Huizinga, J.J., L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (red.)Harlingen. Bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen (1989)J. van Sluis
Huussen jr, A.J.Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting (1994)B.S. Hempenius-van Dijk
Immink, P. W.A.De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen (1969)K. de Vries
Immink, P.W.A.Vrijheid en recht (1967)T.J. Veen
Ypma, Y.N.Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij (1962)J.H. Aleva
Ytsma, J.Frisian as first and second language. Sociolinguistic and socio-psychological aspects of the acquisition of Frisian among Frisian and Dutch primary school children (1995)Theun Meestringa
Itterzon, G.P. vanJohannes Bogerman (1980)C. v.d. Woude
Jaar100 jaar Gereformeerde kerk Arum (1961)J.J. Kalma
JaarverslagenJaarverslagen 1961 en 1962 Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek (1962-1963)Y.N. Ypma
Jagtenberg, F.J.A.Marijke Meu 1688-1765. Stammoeder van ons vorstenhuis (1994)Harm Oldenhof
Janse, AntheunGrenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (1993)Gerrit Verhoeven
Jansen, JacobGysbert Japicx’ Lieten, in studzje oer de fan de dichter bidoelde meidijen (1956)Th. Lambooij
Jansen, JacobRijkdom uit Workums verleden (1975)J.J. Spahr van der Hoek
Jansen, J.It Fryske melkskiep (1985)Reimer Strikwerda
Jansma, L.G.Libbensskôging yn Fryslân (2000)Hans Jonker
Jansma, L.GEngelen in Oudehorne (2010)Piet Hemminga
Jansma, L.G. en G.H. JelsmaFriezen om utens (1996)Jo Daan
Janssen, Geert H.Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664) (2005)Folkert Postma
Janzing, GereonDas Friesische unter den germanischen Sprachen (1999)Jarich Hoekstra
Jappe Alberts, W. en A.G. van der SteurHandleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (1968)K. de Vries
Jappe Alberts, W. en A.G. van der SteurHandleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (1984)W. Bergsma
Jensen, JohannesNordfriesland in den politischen und nationalen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, 1797-1864 (1957)G.A. Gezelle Meerburg
Jensma, Goffe‘Tot aandenken aan mijne moeder’ Filantropie en grootgrondbezit te Swarteweisein 1650-1892-1992 (1992)J.J. Huizinga
Jensma, GoffeHet rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw (1998)Anton Schuurman
Jensma, GoffeDe Gemaskerde God. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek (2004)Rienk Klooster
Jensma, G.Th., F.R.H. Smit, F. Westra (eds.)Universiteit te Franeker 1585-1811. Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool (1985)M. Evers
Johnston, Thomas Stanley BakerCodex Hummercensis (Groningen, UB PEIP 12). An Old Frisian legal manuscript in Low Saxon Guise (1998)Rolf H. Bremmer Jr
Jong, Ad deDe dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland, 1815-1940 (2001)Goffe Jensma
Jong, H. deJelsum troch de tiden hinne (1965)J.J. Spahr van der Hoek
Jong, Johan deDe Kerkuil en andere in Nederland voorkomende uilen (1995)Johannes Fokkema
Jong Ozn., K. de Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Deel 1 [1903-1935] (2003)Gerben E. de Vries
Jong, M.J. deIdee- en consensusvorming in de ruimtelijke ordening. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de tot standkoming van het ‘Streekplan Friesland 1982’ (1986)J.G. van Rijn
Jonkman, Reitze J.It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert (1993)Eric Hoekstra
Jonkman, Reitze J. en Arjen P. VerslootTusken talen. It ferhaal fan de Fryske taal (2008)Reneé van Bezooijen
Jørgensen, P.Uber die Herkunft der Nord-Friesen (1946)K. Fokkema
Jørgensen, PeterZum Schleswiger Niederdeutsch: Kritik und Forschung (1954)J.H. Brouwer
Kalma, J.J.Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1959)J.J. Spahr van der Hoek
Kalma, J.J.Dit wienen ek Friezen, III (1966)Y.N. Ypma
Kalma, J.J.Vier eeuwen gingen voorbij (1566-1966). Een rondgang langs Leeuwardens Hervormde kerken binnen de wallen (1966)J.J. Kalma
Kalma, J.J.Grote Pier van Kimswerd (1970)K. de Vries
Kalma, J.J.Kaatsen in Friesland. Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen (1972)L. Stienstra
Kalma, J.J.Koaning-keatser Jan de Earste (1972)A. Osinga
Kalma, J.J.Men meldt ons uit Friesland (1973)L. Stienstra
Kalma, J.J.Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624 (1978)C. van der Woude
Kalma, J.J.Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolswards kerkgeschiedenis (1980)T.R.A. Simonides
Kalma, J.J.Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis (1987)W. Bergsma
Kalma, J.J., Hugo Kingmans en J.J. Spahr van der HoekIds Wiersma.Tekenje foar Fryslân (1978)G. Sierksma
Kalma, J.J. en Y. Poortinga (red.)Fluit en Doedelsek. Unbikend Frysk Wurk fan J.H. Halbertsma (1971)J. Knol
Kalma, J.J., Y. Poortinga en K. de Vries (red.)'Historisch chronyk van Sneek’ (1968)Y.N. Ypma
Kalma, J.J., Y. Poortinga en K. de Vries (red.)'Schylgeralân' (1968)Y.N. Ypma
Kalma, J.J., Y. Poortinga en K. de Vries (red.)Friese „Vaderlandsche Gezichten” (1968)J.J. Spahr van der Hoek
Kalma, J.J. en S. van Tuinen (gearst.)Der is mar ien Dokkum (1959)J.H. Brouwer
Karsten, G.Noordhollandse plaatsnamen (1951)J.J. Kalma
Karstkarel, Peter, e.o.Wat wil Rome met Friesland? Beeld van een katholieke minderheid (1981)H.W.F. Aukes
Keizer, D.P.Friese vrijheid in ondernemersland. Een studie naar de externe kontrole in de industrie (1985)Lammert G. Jansma
Keizer, JasperHandlangers van de vijand. Collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945 (1990)Johan Frieswijk
Kellner, BirgitReformen und Experimente in der friesischen Orthographie nach 1945 (2002)Willem Visser
Kersten, Karl, Uwe Bonsen en Jakob Tholund e.o.Föhr. Geschichte und Gestalt einer Insel (1971)K. Boelens
Keyser, S.Het Tessels (1952)G.A. Gezelle Meerburg
Kingma, TacoBitgum. De skiednis fan Bitgum en Bitgummole (1988)S. Zijlstra
Klooster, RienkGroninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872 (2001)M.J. Aalders
Knibbe, MerijnLokkich Fryslân. Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied, 1505-1830 (2006)Peter van der Meer
Knol, EggeDe Noordnederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeuwen (1993)H. Halbertsma
Kocks, G.H., J.P. Vording, A. Beugels, H. Bloemhoff e.o.Woordenboek van de Drentse Dialecten: deel I A-L, deel II M-Z (1996, 1997)Klaas F. van der Veen
Kok, Paul Th.Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930 (2000)Johan Frieswijk
König, J.Verwaltungsgeschichte Ostfrieslands bis zum Aussterben seines Fürstenhauses (1955)P. Gerbenzon
Kooi, Jurjen van derVolksverhalen in Friesland (...) (1984)H.L. Cox
Kooi, Jurjen van derMyn herder is myn redder. Rijm in Friesland/Frysk Folksrym. Een overzicht (2011)Frits van der Kuip
Kooi, Jurjen van der und Babs A. Gezelle Meerburg [Hrsg.]Friesische Märchen (1990)Anke Joldrichsen
Kooi, Jurjen van der en Theo SchusterMärchen und Schwänke aus Ostfriesland (1993)Anke Joldrichsen
Kooy, G. A.Het echec van een 'volkse' beweging. Nazificatie en denazificatie in Nederland 1931-1945 (1964)J.J. Spahr van der Hoek
Kooijmans, LuucLiefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (2000)Jeroen Duindam
Koolman, Anton en Harm WiemannOstfriesische Geschichte, Tl. I (1951)J.J. Kalma
Kramer, P.Naï Seelter Woudebouk. Neues Friesisches Wörterbuch. Nij Seelter Wurdboek I. A-E (1992)Frits van der Kuip
Kroes, JochemDe Gietersen in Friesland. De migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw (1996)H. Oldenhof
Krogmann, WillyHelgolander Wörterbuch, Band I (1957)H.T.J. Miedema
Krol, Jelle en Popke van der ZeeBeowulf (1984)Rolf H. Bremmer Jr
Krul, S.Jubbega: de geschiedenis van de Kompenije tot 1940 (1987)Lammert G. Jansma
Kuhn, H.Der Name der Friesen (1963)A. Russchen
Kuip, Frederik Johan van derDe Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoenMarijke Spies
Kuiper, YmeAdel in Friesland 1780-1880 (1993)H. Feenstra
Kuiper, K.Schets van het Westfriesche Dialect (1952)G.A. Gezelle Meerburg
Kunst, R., M. Schroor en H. Spanninga (red.)Leeuwarder Historische Reeks (1990)M.J. van Lennep
Kunst, René [eindred.], Goffe Jensma, Paul Th. Kok, Yme Kuiper, Meindert Schroor, Hotso Spanninga en Rolf van der WoudeLeeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (1999)Rob van der Laarse
Künzel, R.E., D.P. Blok en J.M. VerhoeffLexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 (1989)Karel F. Gildemacher
Layendecker, L., L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (red.)Experiences and Explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life (1990)Hans Jonker
Lambooij, H.Th.M. en J.A. Mol (red.)Vitae Abbatum Orti Sancti Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (2001)Ineke van ’t Spijker
Lambooij, Th.Trije lieten fan Dr. O. Postma (1952)G.A. Gezelle Meerburg
Lambooij, Th.P.A.Leeuwarden musiceert. Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese Hoofdstad 1780-1940 (1974)Y.N. Ypma
Lang, A.W.Das Juister Watt (1955)M. Wiegersma
Lang, ArendKleine Karten geschichte Frieslands zwischen Ems und Jade (1962)M. Wiegersma
Langen, G.J. deMiddeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen (1992)J.A. Mol
Langeveld, H.J.Protestants en Progressief. De Christlijk-Democratische Unie 1926-1946 (1988)Bertus Mulder
Laverman, JantFeroaring yn byld en bân. Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu (2000)Harry Bekkering
Lebecq, St.Marchands et navigateurs frisons du haut moyen âge (1983)H. Halbertsma
Leerssen, JoepDe bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890 (2006)Rients Faber
Leest, Marco van der en Titus van 't Veer (red.)Rûge gids van de Friese popmuziek (2007)Beart Oosterhaven
LeeuwarderLeeuwarder Historische Reeks I (1987)M.J. van Lennep
Liemburg, JohannekeFedde Schurer. Biografie van een Friese koerier (2010)Joke Corporaal
Littell, Franklin H.A Tribute to Menno Simons (1961)J.A. Brandsma
Lokin, J.H.A., C.J.H. Jansen en F. BrandsmaHet Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw (1999)Theo Veen
Löning, GebhardOstfriesische Geschichte, Tl. II (1951)J.J. Kalma
Loor, H.D. deNieuw Nederland loopt van Stapel. De Oxford Groep in Nederland, een sociale beweging in het interbellum (1986)Lammert G. Jansma
Louman, J.P.A.Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (2007)Piet Hemminga en Hein Ehrhardt
Lucas, Henry S.Netherlanders in America (1955)Y. Poortinga
Lucas, Henry S.Dutch immigrant memoirs and related writings (1955)Y. Poortinga
Markey, Thomas L.Germanic Dialect Grouping and the Position of Ingvaeonic (1976)H.T.J. Miedema
Markey, Thomas L.A North Sea Germanic Reader (1976)H.T.J. Miedema
Markey, Thomas L.Frisian (1981)H.D. Meijering
Martin, H.Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in Nederland (1957)H. Halbertsma
Meer, D.J. van derGrafschriften tussen Flie en Lauwers, IV. Menaldumadeel (1959)J.J. Spahr van der Hoek
Meer, D.J. van derBoerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698 (2004)Karel F. Gildemacher
Meer, G. van derFrisian 'breaking'. Aspects of the origin and development of a sound change (1985)B. Sjölin
Meer, P.L.G. van derOpkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum. De famylje Hibma 1697-1824 (2001)Maili Blauw
Meij, G.J. van derKanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Een afspiegeling van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrijfstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezind predikant te Deventer (1978)A.H. Huussen Jr
Meijering, H.D.Chindh uuirdit uns chiboran. Over het woord kind in het Oudere Duits (1985)Tette Hofstra
Meijering, H.D.Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuarden R.A. Schw. 3992 (1986)H. Bruch
Meyer, G.M. deDe stadsrekeningen van Deventer, dl. II (1971)K. de Vries
Meyer, G.M. deDe stadsrekeningen van Deventer, dl. III (1973)K. de Vries
Meyer, J.Tussen Götterdammerung en Morgenrood (1951)J.J. Kalma
Meihuizen, H.W.Menno Simons: IJveraar voor het herstel van de Nieuwtestamentische Gemeente, 1496-1561 (1961)J.A. Brandsma
Mellema, L.Schiermonnikoog, lytje pole (1973)Fedde Dykstra
MennonitischesMennonitisches Lexikon. 3. Band (1938-59)J.A. Brandsma
Mensonides, H.M.Historische wandeling door Leeuwarden (1957)M.J. van Lennep
Miedema, H.T.J.Paedwizers fan de Fryske filology (1961)P.J. Meertens
Möhlmann G. und J. KönigGeschichte und Bestande des Niedersachsischen Staatsarchivs in Aurich (1955)P. Gerbenzon
Möhlmann G.Norder Annalen (1959)J.J. Spahr van der Hoek
Mol, J.A.De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (1991)B.J.P. van Bavel
Mol, J.A.Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen. Rede (…) Universiteit Leiden op 5 maart 2004 (2004)D.J. Henstra
Mol, J.A. (ed.)Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (1994)J.A. Kossman-Putto
Mol, J.A., P.N. Noomen en J.H.P. van der VaartAchtkarspelen-Zuid/Eestrum. Een historisch-geografisch onderzoek voor de landinrichting (1990)Meindert Schroor
Molen, S.J. van derDe voorspellingen van Intje Janszoon, der Friezen volks-profeet, bezien in het licht van zijn tijd (1952)J.J. Kalma
Molen, S.J. van derOnder Allard's klokslag (1957)H.S. Buwalda
Molen, S.J. van derVissers van Wad en Gat (1962)Y.N. Ypma
Molen, S.J. van derAchtkarspelen. In lêsboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente (1962)J.J. Spahr van der Hoek
Molen, S.J. van derDe Hindelooper Woonkultuur (1967)W. le Fèbre
Molen, S.J. van derProfiel van een waterland (1974)K. de Vries
Molen, S.J. van derTurf uit de Wouden (1978)P. van Schaik
Molen, S.J. van derUileborden (1981)J. van der Kooi
Molen, S.J. van der'En ús Harke mei syn kleare kop' 65 jier Winterjûnenocht (1984)Andrys Stienstra
Mombarg, BertHouden van kippen. Een historisch-sociologische analyse van de georganiseerde raspluimveeteelt (2000)Beart Oosterhaven
MonumentaMonumenta Frisica, nr. 10-14 (1966, 1967, 1968)Y.N. Ypma
Moolenbroek, Jaap vanMirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders (1999)J.A. Mol
Mulder-Radetzky, R.L.P. en B.H. de VriesGeschiedenis van Oranjewoud. Van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen (1989)Yme Kuiper
Mulder-Radetzky, Rita en Barteld de VriesWeidum, dorp van staten: geschiedenis van de bezittingen van de familie Buma (1994)H. Feenstra
Munske, Horst Haider (Hrsg.)Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (2001)Eugenius H. Bary
NeêrlandsNeêrlands Volksleven. Tijdschrift van het Ned. Volkskundig Genootschap (...) (1953)Dam Jaarsma
NeuesNeues Bauen in Ostfriesland, Zeitschrift Ostfriesland, nr. l (1957)D. Tuinstra
Nicolai, H.De Kingma-Kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef (1997)C.A. Tamse
Nieuwland, Jeanette"De Friezen gedenken zijn wonderbare daden …. De functie van wonderen in de Friese kersteningstijd". Yn: Utrechtse Historische Cahiers 12 (1991)Anneke B. Mulder-Bakker
Nieuwland P. (red.)De archieven in Fryslân (1987)Jetze A. Dijkstra
Nieuwland, P. A. Pietersma en O. KuipersInventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland (1795-1813) (1815) (1988)H. Boels
Nijdam, H.Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (2008)Henk D. Meijering
Nijenhuis, W.J.De Nijenhuzen fan Skoatterlân (1986)R. van der Ley
NordNord Friesland, Zeitschrift für Kultur. Politik. Wirtschaft (1965)J.J. Spahr van der Hoek
Nordfriesiche Wörterbuchstelle (red.)Fering-Öömrang Wurdenbuk. Wörterbuch der friesischen Mundart von Föhr und Amrum (2002)Henk Wolf
Nubé A.H. en R. StrikwerdaDe Veefokkerij in Friesland (1961)J.J. Spahr van der Hoek
Obreen, H.T.Dokkum, inventaris der archieven (1959)H.G.W. van der Wielen
Obreen, H.T.Makkum en de westkust van Friesland (1965)Y.N. Ypma
Obreen, H.T.Harlingen, inventaris der gemeente-archieven (1968)H.G.W. van der Wielen
Oldenhof, H.J.In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo (1967)C. van der Woude
Oldenhof, H.J.In brêge dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum (1978)Y.N. Ypma
Olst, E.L. vanUilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderijonderzoek in Nederland 1914-1934 (1991)Andreas Eiynck
Oosterhout, M.Snitser Recesboeken 1490-1317 (1960)K. de Vries
Oppewal, Teake, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol en Tineke Steenmeijer-Wielenga (red.)Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)Goffe Jensma
OratioOratio pro nova juridicae facultatis Groningae instituta praelectione (...) (1967)K. de Vries
Ornée, W.A.Ik vind het een mooi boek (1966)D.A. Tamminga
OstfrieslandOstfriesland, Mitteilungsblatt der Ostfr. Landschaft und des Ostfr. HeimatvereinsJ.J. Kalma
Overdiep, G. en J.C. TjessingaDe Rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438 (1950)O. Postma
OverzichtEen overzicht over 75 jaar Gereformeerde kerk te Hantum ca. 1889 tot 1964 (1964)J.J. Kalma
Pahl, RayAfter Succes. Fin-de-Siècle Anxiety and Identity (1995)L.G. Jansma
Pellenbarg, P.H.Bedrijfsrelokatie en ruimtelijke kognitie. Onderzoekingen naar bedrijfsverplaatsingsprocessen en de subjektieve waardering van vestigingsplaatsen door ondernemers in Nederland (1985)Kees Verhaar
Petersen, Adeline, Bo Sjölin, Alastair G.H. Walker en Ommo WiltsFreesk Uurdebuk-Wörterbuch der Wiedingharder Mundart (1994)Klaas F. van der Veen
Petry, M.J. (red.)Wijsgerige werken Frans Hemsterhuis (2001)Peter Sonderen
PhilologiaPhilologia Frisica Anno 1959 (1960)K. Roelandts
PhilologiaPhilologia Frisica Anno 1996. Lêzingen fan it fjirtjinde Frysk Filologekongres 23, 24 en 25 oktober 1996 (1998)Sytze T. Hiemstra
Piebenga, J.It eigen aerd fan de Súdwesthoeke (1953)H.G.W. van der Wielen
Piebenga, J.De havens van de Waddenkust (1956)M. Wiegersma
Piebenga, J.Bergtoppen in de oceaan, land en volk van de Faröer (1958)G.A. Gezelle Meerburg
Pietersen, L.Friesland in en rond het perk (1956)J.J. Spahr van der Hoek
Pietersen, L.De toekomstige leerkrachten en het Fries (1974)K. de Vries
Pietersen, L.Taalsociologie (1976)P.H. van der Plank
PlakIt plak fan it Frysk yn it ûnderwiis (1968)K. Elzinga
Ploeg, D.T.E. van derDantumadiel. Hoe't it wie en hoe't it is (1957)J.J. Spahr van der Hoek
Ploeg, D.T.E. van derStinzeplanten yn Fryslân (1972)H. Heidinga
Poort Jzn., J.Harlingen in de loop der eeuwen (1954)J.J. Kalma
Popkema, Anne Tjerk (red.)Fon Jelde. Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia (2010)Riemer Janssen
Popkema, J.Psalmbewurkingen yn it Frysk (1983)H.J. Brouwer
Popkema, J.Grammatica Fries. De regels van het Fries (2006)Makoto Shimizu
Postma, F.Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549 (1983)W. Bergsma
Postma, F.Viglius van Aytta. De jaren met Granvelle 1549-1564 (2000)Guido Marnef
Postma, F. en J. van SluisAuditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker 1585-1843 (1995)Theo Veen
Postma, J.S. (red.)Korte schets van mijn leeven. Jelle Sipkes (1978)C.P. Hoekema
Postma, J.S.Minnist, us? Vierhonderd jaar Doopsgezind lief en leed op het Friese platteland (1977)B.K. Homan
Postma, R.Dunegea. De skiednis fan in doarp tusken de marren (1987)T. Kingma
Prakke, H.J.Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud drukkersfestijn! (1953)J.J. Kalma
Prakke, H.J.Kerkgang om Nieuws (De Kerkespraak) (1955)J.J. Kalma
ProevenProeven van Lieuwe van Aitzema, 1600-1669 (1970)J.J. Woltjer
RapportRapport van de Provinciale Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk (...) (1951)J.J. Spahr van der Hoek
Reershemius, GertrudNiederdeutsch in Ostfriesland. Zwischen Sprachkontakt, Sprachveränderung und Sprachwechsel (2004)Eric Hoekstra
Reinhardt, CarlVon Hamburg nach Helgoland (1959)M. Wiegersma
Reinsma, R. (gearst.)De Latijnse scholen in Friesland tussen 1815 en 1830 (1971)K. de Vries
Rentenaar, RobertVernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponomie (1984)J.J. Spahr van der Hoek
Riecken, ClaasWörterbuch im Dornröschenschlaf. Zur Entstehung und Anlage des 'Nordfrisichen Wörterbuch' von Moritz Momme Nissen (1994)F.J. van der Kuip
Riecken, ClaasNordfriesische Sprachforschung im 19. Jahrhundert (1817-1890). Ein Beitrag zur Geschichte der Friesischen Philologie und der deutsch-dänisch-friesischen Nationalitätenfrage in Schleswig-Holstein (2000) Jan Noordegraaf
Riemersma, T.Sylabysjerring, nazzeljerring, assymyljerring (1979)J. Popkema
Riemersma, Tr.Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945 (1984)Dirk de Geest
Riemersma, Tr.Morfologie fan in trijetal folksferhaaltypen yn 'e samling folksferhalen fan Ype Poortinga. Co-Frisica V (1988)A.J. Dekker
Rij, H. vanQuedam Narracio de Groninghe, de Threnta, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcois Traiectensibus (Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen) (1989)H. Bruch
Rijn, J.G. van en C. SiebenRegionalisme en Oerheidsbelied. In ûndersyk nei de ynfloed fan regionalistyske easken op it oerheidsbelied yn en oangeande Fryslân, Wales en Bretagne (1991)S. Faber
Roarda, R.S.It Harnser Popta skaei fan plm. 1500 ôf (1960)J.J. Spahr van der Hoek
Robijn, VincentHet recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward (1455-1479) (2005)J.R.G. Schuur
Robra, GüntherMittelaltertiche Holzplastik in Ostfriesland (1959)J.J. Spahr van der Hoek
Rooy, J. deAls-of-dat (1965)D.A. Tamminga
Rooth, ErikZu den Bezeichnungen für 'Eiszapfen' in den Germanischen Sprachen (1961)P. Zylmann
Ruijven, E.C.M. vanOnderwijseffectiviteit in Fryslân. Onderzoek naar de onderwijsresultaten van de leerlingen en de kwaliteit van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Fryslân (2004)Jehannes Wijnstra
Roucoma, H.Dronrijps Memoriael (1986)D.J.M. Zeinstra
Russchen, A.Hyperborea. The North Sea Coast in Ancient Greek Sources (1974)P. Zylmann
Salomon, AlmuthGeschichte des Harlingerlandes bis 1600 (1965)Y.N. Ypma
Sanden, W.A.B. van derMens en moeras: veenlijken in Nederland van de bronstijd tot en met de Romeinse tijd (1990)E. Kramer
Sannes, H.Geschiedenis van het Bildt, I, II, IIIa, IIIb (1951-1956)J.J. Kalma
Santema, O.Alde doarpsgesichten, I, II (1971)J.J. Spahr van der Hoek
Santema, O. en Y.N. Ypma (red.)Skiednis fan Menameradiel (1972)J.J. Spahr van der Hoek
Sassen, A.Het Drents van Ruinen (1953)T. Hoekema
Saul, Carl TheodorLiebe kleine Stadt. Erinnerungen an Leer um die Jahrhundertwende (1953)J.J. Kalma
Schaaf, YpeLaarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog (1994)Johan Frieswijk
Schenkeveld-van der Dussen, Riet (red.)Met en zonder lauwerkrans: schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar (1997)Ph.H. Breuker
Schilstra, J.J.Dit land boven het IJ (1964)J.J. Spahr van der Hoek
Schippers, H.K.Hofkesjonge by tûke tinkers (1957)J.F. Koksma
Schoen, PeterTussen hamer en aambeeld. Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw (2016)Wim Nys
Schomerus, J.G.Der Aufbau des Emsinger Bussregisters (1964)K. de Vries
Schönfeld, M.Nederlandse Waternamen (1955)P. Sipma
Schoot, A.K. van derHarich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen (1963)J.J. Kalma
Schortinghuis, D.H.Cleyn eilant Rottum (1975)K. de Vries
Schroor, MeindertDe wereld van het Friese landschap (1993)Kerst Huisman
Schroor, MeindertGeschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo (2004)T.R.A. Simonides
Schroor, Meindert (ed.)Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (2016)Pieter Duijff en Piet Hemminga
Schuttter, G. de, B. van den Berg, T. Goeman en T. de JongMorfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel 1 / Morphological Atlas of the Dutch Dialects. Volume 1 (2005)Eric Hoekstra
Siebs, Benno EideDie Porträtgrabsteine des Landes Wursten (1962)W. Dolk
Siefkes, WilhelmineOstfriesische Sagen (1951)J.J. Kalma
Sierksma, FokkeBern fan de ierde (1953)W. Kok
Sijens, DoekeSa’n tûzen blauwe skriften. Biografy fan Reinder Brolsma (2001)Goffe Jensma
Sijens, DoekeDouwe Kalma yn piama en oare stikken oer de Fryske literatuer (2004)Joke Corporaal
Sikkema, K.Fryslân yn in nutedop (1962)J.J. Spahr van der Hoek
Sikkema Sr, K. en K. Sikkema JrZwaagwesteinde, het ventersdorp op de Friese heide (1954)J.J. Kalma
Singelsma, J.B.De Klaverblêd-rige (1952)G.A. Gezelle Meerburg
Sipma, P.Fryske Nammekunde, I, Foar- en skaeinammen (1952)P.J. Meertens
Sytsema, JohannekeDe 17 Keuren en de 24 Landrechten in de Ommelander Rechtshandschriften (1998)Han Nijdam
Sjölin, B.'Min Frysk'. Een onderzoek naar het ontstaan van transfer en 'Code-switching' in gesproken Fries (1976)J. Popkema
Sjölin, Bo, Alastair G.H. Walker, Ommo WiltsFrasch uurdebök / Friesisches Wörterbuch (1988)Klaas F. van der Veen
Sluis, Jacob vanHerman Alexander Röell (1988)Michiel Wielema
Sluis, Jacob vanBibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie (2001)Peter Sonderen
Sluis, Jacob van (ed.)Balthasar Bekker. Beschrijving van de reis door de Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk in het jaar 1683 (1998)Kees van Strien
Sluis, Jacob van en Gerrit van der Meer (bes.)Hessel Vegelin van Claerbergen. Mémoires (2004)Rients Faber
Sluis, Jacob van en Ferenc PostmaHerman Alexander Roëll und seine ungarische Studenten (1990)Otto S. Lankhorst
Smeding, T.U.School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857 (1987)N.F. Noordam
Smit F.R.H.De slach by Boksum, 17 jannewaris 1586, djiptepunt yn de oarloch fan 1580 oant 1594 (1986)G. Overdiep
Spaans, JokeArmenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen (1997)Maarten Prak
Spahr van der Hoek, J.J.De Heidedorpen in de Noordelijke Wouden (1960)L.H. Bouma
Spahr van der Hoek, J.J.Fryske stinzen (1962)K. de Vries
Spahr van der Hoek, J.J.Achtkarspelen. Oars as oars? (1992)J.R.G. Schuur
Spahr van der Hoek, J.J. (einred.)Geakunde Wûnseradiel (1969)O. Santema
Spahr van der Hoek, J.J. en Y.N. YpmaTietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden (1978)H.D. de Vries Reilingh
Spoelstra, Janneke, Jantsje Post, Arjan HutPrisma-Woordenboek Fries (2007)Anne Dykstra
Spyksma, J.De smalle marge. Een exemplarisch praktijkonderzoek naar het ontwikkelen van een beïnvloedingsmethode voor maatschappijkritische politiek actieve groepen (1994)Piet Hemminga
Staverman, M.Buitenkerkelijkheid in Friesland (1954)J.J. Kalma
Steenmeijer-Wielenga, T.J.Ds. J.S. Bakker en het Westerschellingers. Terschellinger gedichten van ds. J.S. Bakker (1802-1863) met de woordenlijst die hij voor J.H. Halbertsma heeft ingevuld (1972)Jo Smit
Steensen, ThomasDie Friesische Bewegung in Nordfriesland im 19. und 20. Jahrhundert (1879-1945) (1986)A. Feitsma en A. Petersen
Stellingwerf, G.Workum op weg naar het heden (1972)Y.N. Ypma
Stoffelsma, R.J.Centrale Overheid en Regionale Welvaart (1992)Cees Gorter
Stracke, J.Juest, zur Kulturgeschichte des alten Eilands (1956)M. Wiegersma
Stracke, Johannes C.5 Jahrhunderte Arzt- und Heilkunst in Ostfriesland (1960)J.J. Spahr van der Hoek
StrafkampHet strafkamp voor Nederlanders in Wilhelmshaven. Dagboek en herinneringen januari-mei 1945. Bew. en ingel. door Oebele Vries (1990)Johan Frieswijk
Stupperich, RobertDas Münsterische Täufertum (1958)J.A. Brandsma
Taayke, ErnstDie einheimische Keramik der nördlichen Niederlande 600 v. Chr. bis 300 n. Chr. (1996)Gilles de Langen
TaalTaal en Tongval, tijdschrift voor de studie van de Nederlandse volks- en streektalen. Jrg. 12 (1960)E. Galama
Talstra, FransLangs Nederlandse orgels. Groningen, Friesland, Drenthe (1979)Th. Lambooij
Tamminga, D.A.Op 'e taelhelling, losse trochsneden fan Frysk taellibben, I (1963)G.A. Gezelle Meerburg
Telgenhof, A.Psalmen en gezangen in het negentiende eeuwse Friesland. Ds. G.J. Gobius du Sart en zijn strijd tegen het verplichte Evangelische gezang (2007)Liuwe H. Westra
Thomas, HermannOstfriesische Geschichte Tl. IV (1951)J.J. Kalma
Thomas, HermannOstfriesland. Eine geographische Heimatkunde (1952)M. Wiegersma
Tiersma, Pieter MeijesFrisian Reference Grammar (1985)Geart van der Meer
Tjepkema, K.Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouw- coöperatie 1945-1985 (1985)H. van der Molen
UtjeftenDe útjeften fan it Frysk Ynstitút to Grins (1963)E. Galama
Vaart, Jacob H.P. van derBoerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (1999)Dirk Strijker
Vaart, Jacob H.P. van der en D. de VriesHistorische plattegronden van Nederlandse steden, deel 11.1. De Elf Steden van Friesland. Het eerste deel: Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum (2006)Martijn Storms
Veenbaas, Redbad e.o.Jongeren op straat. Jongerenwerk in de jaren tachtig (1986)Kees Verhaar
Veenstra, TsjerkWolters' Fries in je pocket (2005)Hindrik Sijens
Velden, Bastiaan David van derWaar gaan wij heen met het Fries?' Het gebruik van de Friese taal in het juridische en in het bestuurlijke verkeer in de laatste twee eeuwen (2004)Bertus Mulder
Velden, H. van derFinanciële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. Medische armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Amsterdam) (1993)Ben Gales
Velden, W. van der en E. Wever (red.)Nederland is meer dan de Randstad. De economische emancipatie van overig Nederland (1995)Kees Verhaar
Vellinga, E.Keysers orkena. Bijdragen tot de geschiedenis van het notariaat in de provincie Friesland van de aanvang af (midden 15e eeuw) tot de invoering van de Franse wetgeving (1811) (1995)B.S. Hempenius-van Dijk
Venema, AdriaanSchrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3a. De kleine collaboratie (1990)Johan Frieswijk
Verhaar, C.H.A.Achtkarspeler JWG-ers en in streekeigen kultuer. Undersyk nei de ynfloed fan de streekeigen kultuer fan Achtkarspelen op it hâlden en dragen fan dielnimmers oan de JeugdWerkGarantie-wet (1997)D.P. Keizer
Verhaar (red.), C.H.A., M.P.M. de Goede, J.A.C. van Ophem en A. de VriesFrisian Long-term Unemployment (1990)Jouke van Dijk
Verhaar, C.H.A., L.G. Jansma, M.P.M. de Goede, J.A.C. van Ophem en A. de Vries (eds.)On the Mysteries of Unemployment: Causes, Consequences and Policies (1992)Jonathan Gershuny
Verhaar, C.H.A. and P.M. de Klaver [eds.]The functioning of economy and labour market in a peripheral region – the case of Friesland (1994)R.E. Pahl
Verhaar, C.H.A. & P.M. de Klaver [eds.]The functioning of economy and labour market in a peripheral region – the case of Friesland (1994)Lambert van der Laan
Verhaar, C.H.A., P.M. de Klaver, M.P.M. de Goede, J.A.C. van Ophem en A. de Vries (red.)On the challenges of unemployment in a regional Europe (1996)Jarig van Sinderen
Verhoef, L.H.J. en F.W.M. BoekemaLocale initiatieven; naar een nieuwe conceptie van regionale ontwikkelingen in theorie en praktijk (1986)C.L. Heijboer
Verhoeven, G. en J.A. MolFriese testamenten tot 1550 (1994)J.A. Kossmann-Putto
Versloot, A.P.'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten. Eine strukturell-semantische Untersuchung (1994)M. Philippa
Versloot, Arjen P.Mechanisms of Language Change: Vowel Reduction in 15th Century West Frisian (2008)Wilbert Heeringa
Versluys, Michiel, Ricus Engelmoer, Dirk Blok, René van der Wal m.m.v. Joop-Niek IJnsen [samenst.]Vogels van Ameland (1997)Kees Camphuysen
ViglianaVigliana. Bronnen, Brieven en rekeningen betreffende Viglius van Aytta (1975)K. de Vries
VijfentwintigVijfentwintig jaar Dialectbureau (1955)H.T.J. Miedema
Visser, J.Adel en 'Adel'’in de Staten van Friesland in de 17de en 18de eeuw (1961)J.J. Spahr van der Hoek
Visser, J.Album Collegii Studiosorum ex Gymnasia Leovardiensi (1626-1668) (1985)W. Bergsma
Visser, J. en G. van der PlaatGloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649, 1651-1654 (1995)Luuc Kooijmans
Visser, M.S.E.Minne Simens en de Minnisten (1960)J.A. Brandsma
Visser, WillemThe Syllable in Frisian (1997)M. van Oostendorp
Visser, Willem en Siebren DykEilander Wezzenbúek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs (2002)W. Martin
Vlagsma, Auke HendrikDe Friese orgels tussen 1500 en 1750. Een onderzoek naar de geschiedenis en de bouw van de orgels, de kasarchitectuur, de orgelmakers en de organisten (2003)Herman S.J. Zandt
Vleer, W.Tsj.Het Oera-linda boek en het ontstaan van het geslacht Over de Linden (1952)(G.A. Gezelle Meerburg
Vlas, C.Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980 (2001)Piet Hemminga
Vleer, W.Tsj.De Bottema's (1953)Y. Poortinga
Vleer, W.Tsj.De Talsma's en Tolsma's (1953)J.J. Kalma
Vliet, Pieter van derOnno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en dichter (1996)Christien Boomsma
Vooys, A.C. de en J.M.G. KleinpenningBronnen voor het regionale onderzoek in Nederland (1963)Y.N. Ypma
Vredeman de Vries, HansHortorum formae': elegantes & multiplices formae (...) (1980)T.J. Piebenga
Vries, O. en B. S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland en P. BaksDe Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811 (1999)Paul van Peteghem
Vries, OebeleHet Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid (1986)E.H. Waterbolk
Vries, OebeleNaar ploeg en koestal vluchtte uw taal'. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (1993)M.J. van der Wal
Vries, OebeleAsega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de oudfriese tekstoverlevering (2007)Tom Johnston
Vries, Berend deDat Schipp 'Mannigfual' (1953)G.A. Gezelle Meerburg
Vries, Dirk J. de (red.)Sint Salvius op de terpen. Dronrijps heerlijk hoogtepunt (2002)D.J.M. Zeinstra
Vries, Gerben E. deDe opleiding van de christelijke onderwijzer. Het karakter van de protestants-christelijke onderwijzersopleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1980 (2004)Bert Stilma
Vries, J. deWoordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (1962)J.J. Spahr van der Hoek
Vries, K. deHet Regiment Infanterie Johan Willem Friso (1966)Y.N. Ypma
Vries, K. de en J.P. Winsemius (red.)De Allerheiligenvloed 1570 (1970)L. Stienstra
Vries, Lyckle deWybrand de Geest (1982)J.J. Spahr van der Hoek
Vries, Tsj.Gs. deIt boek fan de Swan. Swannejacht en swannemerken yn Fryslân (1959)J.J. Spahr van der Hoek
Vries, W. deAs gele pompieren bigjinne to praten (1965)J.J. Kalma
Vries Reilingh, H.D. deDe Volkshoogeschool (1946)F.J. Bergstra
VrijeVrije Fries, De, dl. 45 (1962)Y.N. Ypma
VrijeVrije Fries, De, dl. 47 (1966)Y.N. Ypma
VrijeVrije Fries, De, dl. 48 (1968)Y.N. Ypma
VrijeVrije Fries, De, dl. 49 (1969)Y.N. Ypma
VrijeVrije Fries, De, dl. 50 (1970)Y.N. Ypma
Wadman, A.Fryske Fersleare (1953)Y. Poortinga
Wadman, A.Schola Alvini (1958)W. Kok
Wadman, AnneResinsjes en skôgingen 1950-1970 (1990)Tr. Riemersma
Walinga, HieleOer alles! Skiednis en ûntjouwing fan it Frysk damjen (2004)Gosse Blom
Walker, Alastair G.H.Die nordfriesische Mundart der Bökingharde: zu einer strukturell-dialektologischen Definition der Begriffe 'Haupt-', 'Unter'- und 'Dorfmundart' (1980)Klaas F. van der Veen
Waringa, N.J.Fryske Plantlore (1952)J.J. Kalma
Wassenaar, J.D.Th.Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader (1999)Margriet Gosker
Waterbolk, E.H.Twee eeuwen Friese geschiedschrijving (1952)J.J. Kalma
Waterbolk, E.H.Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen (1981)Lammert Jansma
Waterbolk, E.H.Rond Viglius van Aytta. Enige brieven van zijn hand en enige opstellen (1980)Wiebe Bergsma
Waterbolk, H.T.Hauptzüge der eisenzeitlichen Besiedlung der nördlichen Niederlande (1962)A. Russchen
Wegener Sleeswijk, R.S. en L. OldersmaRechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterlijke macht, leden openbaar ministerie en griffiers (1999)Bastiaan D. van der Velden
Wenger, John Christian (ed.)The Complete Writings of Menno Simons (1956)J.A. Brandsma
Westerhof, Kl. (gearst.)Wylde hierren en oar proaza fan Piter Jelles Troelstra (1966)D.A. Tamminga
Wybenga, P.Bezettingstijd in Friesland, I, II, III (1970, 1975 en 1978)Sj. van der Schaaf
Wielandt, Gon'el en Hermann Schmidt (gearst.)Söl'ring Spreekuurter en wat Söl'ring Snak (1966)D.A. Tamminga
Wielen, H.G.W. van derFriesland door de eeuwen heen (1968)K. de Vries
Wiemann, Harm en Reinhard BehrnsOstfriesische Geschichte, Tl. III (1951)J.J. Kalma
Wijngaarden, R. vanDe Wergeaster bakkers (1970)L. Stienstra
Willibald en Klaas Bruinsma (oers.)It libben fan Bonifatius (Vita Bonifatii) (2004)Hinne Wagenaar
Wissing, P.W. van (red.)Gids voor genealogisch onderzoek in Nederland (1996)Pieter Nieuwland
Woltjer, J.J.Friesland in Hervormingstijd (1962)K. de Vries
Wouda, D.F.Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis (1951)J.J. Spahr van der Hoek
Woude, C. van derSibrandus Lubbertus (1963)G. Bakker
Woude, Rolf van derLeeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad (1994)Pieter R.D. Stokvis
Wumkes, G.A.Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland (1968)M. Wiegersma
WurdboekWurdboek fan de Fryske taal. Woordenboek der Friese taal, deel I: a-behekst (1984)H. Niebaum
WurdboekWurdboek fan de Fryske taal. Woordenboek der Friese taal, deel II: behelje-blomskie; deel III: blomskikke-deule (1986)H. Niebaum
Zhluktenko, Yu.O. en A.V. DvuchzhilovFrizski Yazyk (1984)Oebele Vries
Zijlstra, S.Skiednis fan Eastdongeradiel (1992)J.J. Spahr van der Hoek
Zijlstra, S.Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca. 1380-1650 (1996)Paul Trio
Zondag, KoenLange oanrin, koarte sprong. Twatalich ûnderwiis yn Fryslân tusken 1800 en 1980 (2011)Peter van der Meer
Zondergeld, G.R.De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen (1978)J.J. Spahr van der Hoek
Zuidervaart, H.J.Speculatie, wetenschap en vernuft. Fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (1707-1779) (1995)J.W. Buisman
ZwaagwesteindeZwaagwesteinde (1965)J.J. Kalma