Skip to main content

Wurkgroep Maritime Skiednis

De Wurkgroep Maritime Skiednis wol de stúdzje nei en de belangstelling foar de maritime skiednis fan Fryslân befoarderje, ûnder oaren mei in jierliks sympoasium.

Persoanen dy't sels aktyf ûndersyk dogge nei de (Fryske) maritime skiednis, kinne lid wurde fan de wurkgroep. Oan it lidmaatskip is gjin kontribúsje ferbûn, mar leden wurdt frege om stiper te wêzen fan de Fryske Akademy. Oanmeldingen as fragen om ynformaasje graach stjoere nei de skriuwer fan de wurkgroep.

 

Oprjochtingsjier

2008

 

Bestjoer en kontakt

Foarsitter: Rob Leemans (e-mail)
Skriuwer: Siem van der Woude (e-mail)
Ponghâlder: Jan de Vries
Leden: Hanno Brand, Peter Tolsma

 

Wat dogge wy allegear?

Aktiviteiten lykas de neikommende:

 • It organisearjen fan iepenbiere kongressen oer de (Fryske) maritime skiednis;
 • Befoarderjen fan - as it sels publisearjen fan ûndersyksresultaten;
 • It befoarderjen fan de ûntsluting en de berikberens fan relevante boarnen;
 • Befoarderjen fan de ûnderlinge gedachtewiksel fan de leden.

 

Gearkomsten

  Datum en tiid: snein 17 maart 2019 | 14.30-17.00 oere
  Plak: Museum Hylpen, Hylpen
  Utnûging: (Frysk) (Nederlânsk)
  Presintaasje digitale útjefte Skipsboek Hempenius

Eardere aktiviteiten

  Datum en tiid: sneon 20 jannewaris 2018 | 09.30-12.00 oere 
  Plak: Tresoar, Ljouwert
  Programma: klik hjirre
  Lêzing fan Jacob Roep: De tsjerkeramen fan Hollum (It Amelân) yn in maritym-histoarysk perspektyf
  Datum en tiid: sneon 7 oktober 2017
  Plak: Stedsearmhus, Boalsert
  Ferslach: (Frysk) (Nederlânsk)

 

Jierlikse sympoasia

 • 21 jannewaris 2017: 1666: De ramp van Vlieland en Terschelling (sympoasium) (programma yn pdf)
 • 23 jannewaris 2016: Het maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek (sympoasium)
 • 31 jannewaris 2015: Maritieme geschiedenis van Harlingen (sympoasium)
 • 31 jannewaris 2014: Op zoek naar het echte (sympoasium)
 • 3 febrewaris 2012: De Sonttolregisters als bron voor onderzoek (sympoasium)
 • 23 septimber 2011: Makkumer koopvaardij (sympoasium)
 • 29 jannewaris 2010: Steden, Schippers en Sontvaart, Friesland en de Hanze, circa 1300-1550 (sympoasium)
 • 7 febrewaris 2009: Verlopen getij? De Friese Koopvaardij in de 19e eeuw (sympoasium)

 

Notulen & presintaasjes 

 

Sjoch ek: