Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslagen

Elk jaar brengt de Fryske Akademy een jaarverslag uit. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van het afgelopen jaar. De financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening.

 

Publieksversies jaarverslagen

Publieksversies van het jaarverslag zijn als pdf-document in het Fries en Engels beschikbaar; sinds 2021 is er ook een pdf van de Nederlandstalige versie

2021: Fries | Nederlands | Engels

2020 & 2019: niet verschenen

2018: Fries | Engels

2017: Fries | Engels

2016: Fries | Engels

2015: Fries | Engels

2014: Fries | Engels

2013: Fries | Engels

2012: Fries | Engels

2011: Fries | Engels

2010: Fries | Engels

2009: Fries | Engels

2008: Fries | Engels

    

Wet normering topinkomens (WNT)

Gegevens over de bezoldiging van functionarissen die in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) verantwoord worden, zijn in PDF beschikbaar.

2018-2021: Deze informatie is opgenomen in de jaarrekeningen.

2017: Nederlands

 

Strategisch Beleidsplan 2022-2027

Ons Strategisch beleidsplan 2022-2027 kunt u downloaden in het Frysk of Nederlands (pdf).

  

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van recente jaren zijn als pdf-document in het Nederlands beschikbaar.

2021: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2020: Nederlands & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2019: Nederlands

2018: Nederlands

2017: Nederlands

2016: Nederlands

2015: Nederlands

2014: Nederlands

2013: Nederlands

2012: Nederlands

 

Jaarverslagen Mercator

De jaarverslagen van het kenniscentrum voor meertaligheid Mercator zijn als pdf-document in het Engels beschikbaar.

2021: Activity Report 2021

2017-2020Activity Report 2017-2020

2014: Engels

2013: Engels

2012: Engels

ANBI-status

Stichting Fryske Akademy is bij de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 ingeschreven als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting dient rechtstreeks het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Door deze ANBI-status kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

 

Statutaire naam
STICHTING FRYSKE AKADEMY

Fiscaal nummer
0028.96.436

ANBI-status
Ja

Contactgegevens
klik hier

Missie
Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Na ruim 75 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. Het is de taak van de onderzoekers de dynamiek van taal en van sociale en historische processen te analyseren. Dat doen zij door onderzoek te verrichten naar de Friese taal, meertaligheid, taalleren en het verleden van Fryslân. De Fryske Akademy maakt het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap en maatschappij en ontwikkelt digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

Doelstelling
De Fryske Akademy formuleert zes doelstellingen voor het lopende lustrum 2015-2020:

  • Versterken van het unieke karakter van de Akademy;
  • Bevorderen van het wetenschappelijk klimaat in Fryslân;
  • Samenwerken met overige geestes- en sociaalwetenschappelijke KNAW-instituten;
  • Verrichten van onderzoek van nationaal belang;
  • Vergroten van de internationale erkenning en uitstraling;
  • Opereren op het snijvlak van wetenschap en samenleving.

Strategisch Beleidsplan 2022-2027
klik hier (pdf-document)

Bestuur
klik hier

Beloningsbeleid
De stichting 'Stifting Fryske Akademy' volgt voor al haar medewerkers een beloningsbeleid conform de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). De directiebeloning is gebaseerd op dezelfde CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij een vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering en - uitsluitend - de werkelijk gemaakte onkosten declareren die daarmee samenhangen. De vacatievergoeding is niet hoger dan de vergoeding per vergadering zoals vastgesteld in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissie.