Spring naar hoofd-inhoud
Het bestuur van het Genealogysk Wurkferbân, van links naar rechts: Anne Hielke Lemstra, lid, Gosse van der Plaats, voorzitter, Rinse Spits, lid, Jelle de Jong, lid. Afwezig: dr. Jabik van der Bij, secretaris. Foto: Max van der Wijk.

Genealogysk Wurkferbân

Het Genealogisch Werkverband graaft in het papieren verleden van Fryslân. Genealogen houden zich bezig met het onderzoek van geslachten. Ze richten zich op de samenhang van die geslachten en op de omstandigheden waarin zij hebben geleefd. Ze doen dat om daar het eigen inzicht mee te verdiepen, maar ook om anderen, zoals historici, met de uitkomsten van hun onderzoek te helpen.

Na de Tweede Wereldoorlog is het Genealogisch Werkverband van de Fryske Akademy opgericht om de krachten op dat gebied te bundelen. Na 1970 heeft het Werkverband een grote vlucht genomen, zodat het op een zeker moment meer dan 500 leden telde.

Uit de leden van het Genealogisch Werkverband is in 1956 een aantal leden geïnstalleerd als de Fryske Rie foar Heraldyk. Dit heraldisch college houdt zich bezig met alle zaken die wapens en vlaggen betreffen.

 

Oprichtingsjaar

1946 

 

Bestuur en contact

  Gosse van der Plaats, voorzitter (e-mail: g.vanderplaats@knid.nl; mobiel: 06-13788311)
  dr. Jabik van der Bij, secretaris (e-mail: jabikvanderbij@gmail.com; telefoon: 0515-559597)
  Jelle de Jong, lid
  Anne Hielke Lemstra, lid
  Rinse Spits, lid

  Genealogysk Jierboek: Ype Brouwers, eindredacteur (e-mail: ypebrouwers@hetnet.nl)

 

Wat doen we allemaal?

Het Genealogisch Werkverband:

 • verzorgt de uitgave van het Genealogysk Jierboek;
 • organiseert bijeenkomsten waar een genealogisch of heraldisch onderwerp centraal staat om de kennis en het inzicht van de leden te vergroten;
 • organiseert elk jaar een excursie naar een paar kerken om grafzerken, rouwborden etc. te bekijken;
 • organiseert eens in de twee jaar een Genealogische Dag in samenwerking met de Friese afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân;
 • heeft een grafschriftencommissie, die onderzoek doet naar grafstenen die bij kerkrestauraties tevoorschijn komen. Meer informatie zie onderaan deze pagina.

Onze studiekring doet geen genealogisch onderzoek voor derden. Sommige leden zijn wel bereid om dat persoonlijk, tegen een vergoeding, te doen. Genealogen kunnen voor hun onderzoek in Fryslân o.m. terecht bij Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden, het Streekarchief Noordoost-Fryslân en in alle gemeentearchieven.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten van het Genealogysk Wurkferbân vinden plaats in het winterseizoen, gewoonlijk op een zaterdagmiddag om 13.30 uur in de Gysbert Japicxzaal van Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden.

 

Grafschriftencommissie

In de loop van de afgelopen jaren zijn verschillende kerken in Fryslân gerestaureerd. De Grafschriftencommissie van het Genealogisch Werkverband maakt, zodra er ergens een kerkvloer uit gaat, een nauwkeurige inventarisatie van bekende en onbekende grafschriften op de zerken.

 

Winterseizoen 2020-2021

Zaterdag 28 november 2020

Zaterdag 31 oktober 2020

Zaterdag 19 septimber 2020

Winterseizoen 2019-2020

 

Zaterdag 18 april 2020.- VERVALT!

Zaterdag 4 april 2020.- VERVALT!

Zaterdag 14 maart 2020: gemeenschappelijke bijeenkomst NGV en GWF: Ons varend erfgoed in WO II, troch George Snijder (zie uitnodiging). - de bijeenkomst VERVALT!

Zaterdag 15 februari 2020 (NGV): presentatie van GensDataPro, door Bas Wilschut (zie uitnodiging).

Zaterdag 1 februari 2020 (GWF): De menisten op it Wytfean, door Elly Pacanda-Bolier (zie uitnodiging).

Zaterdag 18 januari 2020 (NGV).

Zaterdag 4 januari 2020 (GWF): Kolonisten mei âld-Ljouwerter foarâlden, door Wytse Tjoelker (zie uitnodiging).

Zaterdag 14 december 2019 (NGV): De kinderkolonie Veenhuizen en de strafkolonie door Wil Schackmann (zie uitnodiging).

Zaterdag 30 november 2019 (GWF): Presentatie Genealogysk Jierboek (zie uitnodiging).

Zaterdag 16 november 2019 (NGV): Tienminutenpraatjes (zie uitnodiging).

Zaterdag 2 november 2019 (GWF): Stamboom in zilver: de Friese geboortelepeltraditie tussen 1650 en nu, door Richard de Boer en Han Nijdam (zie uitnodiging) (verslag).

Zaterdag 19 oktober 2019 (NGV): Het Amsterdamse notariële archief door Jirsi Reinders (zie uitnodiging).

Zaterdag 12 oktober 2019 (GWF): De Martena's yn Fryslân door Marjan Brouwer en Henk Popma (zie uitnodiging).

Zaterdag 21 september 2019: gemeenschappelijk reisje van het GWF en NGV afdeling Fryslân naar Schettens, Gastheer is lokaal historicus André A. Buwalda, die meer zal vertellen over Schelte van Aysma, zijn graf en boerderij (zie uitnodiging)  (verslag). 

   

Winterseizoen 2018-2019

Zaterdag 15 september 2018: Gemeenschappelijk reisje NGV afdeling Friesland en Wurkferbân naar Franeker (zie uitnodiging) Opgave is gesloten.

Zaterdag 13 oktober 2018: Piet Postma. Familie IJsselmuiden (zie uitnodiging) (verslag).

Zaterdag 20 oktober 2018: Ernest de Lange. Het Sint Anthony Gasthuis (zie uitnodiging). NGV-bijeenkomst in HCL.

Zaterdag 3 november 2018. Jan de Jager. Boeken Paesens-Moddergat & familie Hellinga (zie uitnodiging) (verslag).

Zaterdag 17 november 2018. Tienminutenpraatjes en contactmiddag NGV (zie flyer).

Zaterdag 1 december 2018: Presentatie Genealogysk Jierboek 2018. Boekaanbieding aan interim-directeur Willem Smink. Toelichting door de auteurs (zie uitnodiging) (verslag).

Zaterdag 15 december 2018: NGV-bijeenkomst in HCL, Arjen Dijkstra over het Franeker Planetarium (zie uitnodiging).

Zaterdag 5 januari 2019: J.P. Cnossen over het Familieboek Cnossen. Locatie: Café Wouters, Leeuwarden (zie uitnodiging) (verslag).

Zaterdag 19 januari 2019: NGV-bijeenkomst in HCL: Wiete Hopperus Buma praat oer Gerlacus Buma (zie uitnodiging).

Zaterdag 2 februari 2019: Presentatie van Nykle Dijkstra: Maritieme voorouders en dito bronnen. Aansluitend vragen- en uitwisselmiddag. Locatie: Oranje Hotel, Leeuwarden (zie uitnodiging) (verslag).

Zaterdag 16 februari 2019: NGV-bijeenkomst in HCL (zie uitnodiging).

Zaterdag 9 maart 2019: Gemeenschappelijke bijeenkomst NGV afdeling Friesland en Genealogysk Wurkferbân. 'Sels in boek meitsje yn Word': Jabik van der Bij laat de mogelijkheden van Word zien met oefeningen op de eigen laptop. Obe Weissenbach demonstreert een aantal printtechnische variaties (zie uitnodiging) (verslag).

Zaterdag 30 maart 2019: Presentatie van Titia Jippes-de Boer: Jeppemastate en weeshuis Tjallingastate. Twee verhalen uit de geschiedenis van Westernijkerk bij Marrum (zie uitnodiging) (verslag).

 

Winterseizoen 2017-2018

Zaterdag 14 oktober 2017: Reisje naar Gaasterland (zie uitnodiging en verslag)

Zaterdag 4 november 2017: Prof. dr. Hans Mol (Fryske Akademy) over het digitaliseringsproject Friesland 1750-1900: personen en percelen (zie uitnodiging en verslag

Zaterdag 2 december 2017: Presentatie Genealogysk Jierboek 2017 in De Koperen Tuin, toelichting door de auteurs (zie vergaderlijst)

Zaterdag 6 januari 2018: Annemarie Zijlstra: Schotanusatlassen en buitenplaatsen in Fryslân (zie agenda, flyer en verslag)

Zaterdag 20 januari 2018: Paul van der Zwaag: Een naar familiegeschenk. Onderzoek naar een erfelijke hartafwijking (PLN) (zie flyer)

Zaterdag 3 februari 2018: Vragen- en uitwisselmiddag (zie uitnodiging en flyer, vraag 1, 2 en verslag)

Zaterdag 17 februari 2018: Dorien Haagsma: Landaanwinning in het Friese kustgebied (zie flyer). Locatie: HCL

Zaterdag 31 maart 2018: Wannear is Jan in soan fan Pyt? Bijdragen van Kees de Boer en Anne Hielke Lemstra (zie vergaderlijstflyer en verslag)

Zaterdag 14 april 2018: Het wapenbord van Oosterwierum, lezing van Bernhard van Haersma Buma, en De Sixma-grafkelder te Huizum, lezing van Coert van Beijma. NGV-bijeenkomst in het HCL (zie flyer). 

 

Winterseizoen 2016-2017

Zaterdag 22 april 2017: Piter van der Woude over oude familiegeheimen: 'Oude geheimen zoeken het licht'. Onverklaarbare zaken uit het verleden van een familie kunnen generaties lang blijven fascineren. Het onverklaarbare is vaak het gevolg van verzwijging: over de zaak werd gezwegen vanwege de eer van de familie, schaamte of schande die bedekt moesten worden, godsdienstige geboden, zelfmoord en onwettige geboorten zijn bekende voorbeelden. Maar verzwijging leidt tot ‘gaten’ in het familiebeeld. Het plaatje is niet volledig, er mist een naam, een oma, een pake. Het gat wil opgevuld worden, het geheim zoekt het licht. Deze presentatie gaat over een zoektocht naar een onbekende overgrootvader in onze familie. “Pake hie gjin heit, allinnich in mem” (pake had geen vader, alleen een moeder).
Uitnodiging: (Fries) (Nederlands).

Zaterdag 11 maart 2017: Dick Bunskoeke over de Harlinger molens, eigenaars en families: 'Mensen, molens, bedrijven'. In de zestiende eeuw kwam de eerste Friese oliemolen bij Harlingen te staan, kort na 1600 gevolgd door de beide eerste Friese papiermolens. In 1616 verrees er ook de eerste houtzaagmolen van Friesland, als eerste van een hele reeks. De bouw van molens werd gefinancierd door een relatief kleine groep vooraanstaande stedelingen, die steeds meer ook als eigenaars van molens in de boeken kwamen te staan. Sommige families konden generatie op generatie hun bedrijven handhaven en vormden zo een ware “molendynastie”. Opvallend is de grote rol van gegoede, doopsgezinde inwoners bij al deze bedrijvigheid. Een onderzoek naar de 35 standplaatsen van verdwenen windmolens en de daarbij betrokken eigenaars en molenaars leidde in 2016 tot een nieuw boek (zie deze folder), waarin een index met bijna 900 persoonsnamen is opgenomen. De schrijver zal in zijn lezing vooral aan de hand van deze personen het molenverleden van Harlingen belichten.
Uitnodiging: (Fries) (Nederlands). Verslag: (Fries).

Zaterdag 11 februari 2017. Is er een toekomst voor het Genealogysk Wurkferbân? Vier vragen. Aansluitend een presentatie van Goasse Brouwer: Erfgoed yn 'e romte. Verslag: (Fries).

Zaterdag 3 december 2016: Utreiking van het Genealogysk Jierboek 2016. Verslag: (Fries)

Zaterdag 5 november 2016: Leo Bijvoet over familie en website Bijvoet.

Zaterdag 3 september 2016. Gosse van der Plaats over de familie Jouwersma, hun grafzerk in de kerk van Ryptsjerk en hun relatie met de bewoners van Toutenburg (zie bijlage). Aansluitend: Jan Stavenga over de geschiedenis van Ryptsjerk, buitenplaatsen en hun bewoners. Verslag: (Fries).

Zaterdag 9 april 2016. Verslag: (Fries).